BlackBerry 9720 - أعد تحميل BlackBerry Device Software باستخدام BlackBerry Desktop Software

background image

BlackBerry Device Software

ىتح

ةعاس

.

لالخ

اذه

،تقولا

ال

كنكمي

عطق

لاصتا

كفتاه

يكذلا

BlackBerry

رتويبمكلاب

.

ةظحالم

:

دق

ال

نوكت

اًرداق

ىلع

خسن

تانايب

كفتاه

يكذلا

اًيطايتحا

ءانثأ

ةداعإ

ليمحت

BlackBerry Device Software

ّلحل

ةلكشم

،ةينف

لثم

أطخ

يف

قيبطت

.

1

.

مق

ليصوتب

كفتاه

يكذلا

رتويبمكلاب

.

2

.

حتفا

BlackBerry Desktop Software

.

3

.

يف

BlackBerry Desktop Software

،

رقنا

قوف

ثيدحت

.

4

.

ليزنتل

ثدحأ

رادصإ

نم

BlackBerry Device Software

،

رقنا

قوف

لوصحلا

ىلع

ثيدحت

.

5

.

مق

يأب

نم

تاءارجإلا

ةيلاتلا

:

ظافتحالل

فلمب

خسن

يطايتحا

تانايبل

كفتاه

يكذلا

،هتادادعإو

ددح

عبرم

رايتخا

ءارجإ

خسن

يطايتحا

تانايبل

زاهجلا

.

متي

دادرتسا

فلم

خسنلا

يطايتحالا

اذه

يف

كفتاه

يكذلا

دعب

مامتإ

ةيلمع

ةداعإ

ليمحت

جمانربلا

.

يف

لاح

مدع

خسنلا

يطايتحالا

كتانايبل

,

متي

فذح

تانايب

كفتاه

يكذلا

تادادعإلاو

لئاسرو

ديربلا

ينوتكلإلا

نم

كفتاه

يكذلا

امدنع

موقت

ةداعإب

ليمحت

جمانربلا

.

ريفشتل

تانايب

خسنلا

،يطايتحالا

رقنا

قوف

ريفشت

فلم

خسنلا

يطايتحالا

.

اذإ

تنك

ديرت

مالتسا

ةلاسر

ديرب

ينورتكلإ

دنع

رفوت

رادصإ

ثّدحم

نم

BlackBerry Device Software

،

ددحف

عبرم

رايتخا

يتلسارم

ربع

ديربلا

ينورتكلإلا

دنع

رفوت

تارادصإ

ةديدج

.

6

.

رقنا

قوف

تيبثت

ثيدحت

.

تامولعملا

تاذ

ةلصلا

لوح

ثيدحت

BlackBerry Device Software

,

277

ليلد

مدختسملا

تاقيبطتلا

273