BlackBerry 9720 - لا تظهر بعض الرسائل على هاتفك الذكي

background image

،ةيكلساللا

ْلّجسف

كفتاه

يكذلا

.

ىلع

ةشاشلا

ةيسيئرلا

وأ

يف

،دلجم

رقنا

قوف

ةنوقيأ

تارايخلا

.

رقنا

قوف

زاهجلا

<

تادادعإ

ماظنلا

ةمدقتملا

<

لودج

هيجوت

فيضملا

.

طغضا

ىلع

حاتفم

<

ليجستلا

نآلا

.

ققحت

نم

ليغشت

ةمدخ

تانايبلا

.

اذإ

تنك

مدختست

رتالف

لئاسرل

ديربلا

،ينورتكلإلا

ققحتف

نم

نأ

تارايخ

رتالف

لئاسر

ديربلا

ينورتكلإلا

ةنيعم

لكشلاب

حيحصلا

.

ققحت

نم

نأ

ةداعإ

هيجوت

لئاسر

ديربلا

ينورتكلإلا

ةلغشم

نمو

كنأ

تمق

رايتخاب

تادلجم

ديربلا

ينورتكلإلا

،ةفاك

امب

اهيف

دلجم

ديربلا

،دراولا

يذلا

ديرت

مالتسا

ديربلا

ينورتكلإلا

هنم

.

ققحت

نم

نأ

كفتاه

يكذلا

ال

بجحي

لئاسرلا

.

ديزمل

نم

،تامولعملا

لصتا

لوؤسملاب

.

تامولعملا

تاذ

ةلصلا

رييغت

رتلف

لئاسر

ديرب

ينورتكلإ

وأ

نييعت

ةيولوألا

هل

وأ

هفذح

,

102

ال

رهظت

ضعب

لئاسرلا

ىلع

كفتاه

يكذلا

اذإ

مل

رهظت

لئاسرلا

ىلع

كفتاه

يكذلا

BlackBerry

،

لواح

مايقلا

امب

يلي

:

دكأت

نم

نأ

ةحئال

لئاسرلا

مل

زواجتت

ـلا

65,000

،ةلاسر

امب

يف

كلذ

لئاسر

ديربلا

،ينورتكلإلا

و

PIN

،

لئاسرلاو

ةيصنلا

.

امدنع

زواجتت

ةحئال

لئاسرلا

اذه

،دحلا

متي

فذح

لئاسرلا

ةميدقلا

ام

مل

مقت

اهظفحب

.

ال

متي

فذح

لئاسرلا

ةظوفحملا

.

ليلد

مدختسملا

لئاسرلا

133

background image

ققحت

نم

تارايخ

حالصإ

ديربلا

ينورتكلإلا

.

يف

لئاسرلا

<

تارايخلا

<

حالصإ

ديربلا

ينورتكلإلا

اذإ

مت

نييعت

رايخلا

فذح

يف

ىلإ

ةبلع

ديربلا

زاهجلاو

لومحملا

ديلاب

،

فذحُت

لئاسر

ديربلا

ينورتكلإلا

ةفوذحملا

نم

رتويبمكلا

نم

كفتاه

يكذلا

.

اذإ

ناك

باسح

ديربلا

ينورتكلإلا

اًنرتقم

ـب

BlackBerry Enterprise Server

،

ققحتف

نم

خيرات

ةلاسر

ديربلا

ينورتكلإلا

يتلا

ال

رهظت

يف

كفتاه

يكذلا

.

عسوب

لوؤسملا

فاقيإ

ليغشت

ةزيم

ةئبعتلا

ةقبسملا

ديربلل

،ينورتكلإلا

ثيحب

رهظت

يف

كفتاه

يكذلا

لئاسر

ديربلا

ينورتكلإلا

يتلا

درت

دعب

دادعإ

باسحلا

طقف

.

ددع

لئاسرلا

ةديدجلا

وأ

ريغ

ةءورقملا

فلتخم

نع

ددعلا

يذلا

هعقوتأ

لمشي

ددع

لئاسرلا

ةديدجلا

وأ

ريغ

ةءورقملا

لئاسرلا

ةظوفحملا

لئاسرلاو

ةفّنصملا

.

اذإ

تمق

نييعتب

كفتاه

يكذلا

BlackBerry

ىلع

ءافخإ

لئاسرلا

،ةفّنصملا

تملتساو

ةلاسر

ةديدج

يف

دلجم

ديرب

ينورتكلإ

ريغ

ةبلع

دراولا

ةصاخلا

قيبطتب

ديربلا

ينورتكلإلا

ىلع

،رتويبمكلا

موقيف

كفتاه

يكذلا

فينصتب

كلت

ةلاسرلا

.

تامولعملا

تاذ

ةلصلا

ضرع

لئاسرلا

ةفّنصملا

,

100

ال

عيطتسأ

مادختسا

راصتخا

ضرعل

عون

دحاو

نم

لئاسرلا

يف

ةبلع

لئاسرلا

ةدراولا

اذإ

تمق

ليدبتب

فتاهلا

يكذلا

BlackBerry

،

تمقو

دادرتساب

تانايبلا

نم

فتاهلا

يكذلا

قباسلا

ىلإ

كفتاه

يكذلا

،يلاحلا

لحتسف

تاراصتخا

ةبلع

ديربلا

دراولا

ةصاخلا

فتاهلاب

يكذلا

قباسلا

لحم

تاراصتخا

ةبلع

ديربلا

دراولا

ةصاخلا

كفتاهب

يكذلا

يلاحلا

.

ضرعل

تاراصتخالا

ةصاخلا

ضرعب

عون

دحاو

نم

لئاسرلا

يف

ةبلع

ديربلا

،دراولا

مق

ضرعب

ةحئال

تايلمع

ثحبلا

ةظوفحملا

ةصاخلا

كب

.

ضعب

تازيملا

ريغ

ةرفوتم

ىلع

يفتاه

يكذلا

دق

رثأتي

ىدم

رفوت

تازيم

ةنيعم

يف

كفتاه

يكذلا

BlackBerry

لماوعب

لثم

زارط

كفتاه

يكذلا

ططخمو

ةمدخلا

ةيكلساللا

.

دق

ال

نوكت

ضعب

تازيملا

وأ

تارايخلا

ةرفوتم

يف

تارايخ

لئاسرلا

ىلع

ةشاش

تاليضفت

ديربلا

،ينورتكلإلا

كلذو

فقوتي

ىلع

ططخم

ةمدخ

ةلسارملا

.

اذإ

ناك

باسح

ديربلا

ينورتكلإلا

اًنرتقم

ـب

BlackBerry Enterprise Server

،

نكميف

لوؤسملل

نأ

فيضي

دعاوق

ةسايس

IT

ىلإ

فتاهلا

يكذلا

يتلا

ددحت

تازيملا

تادادعإلاو

ةرفوتملا

امو

اذإ

ناك

كنكمي

ةفاضإ

قيبطت

وأ

هثيدحت

.

اذإ

ماق

لوؤسملا

فاقيإب

ليغشت

ةزيم

وأ

نييعت

رايخ

،كل

نكميف

الأ

رهظي

رايخلا

وأ

نكمي

نأ

رهظي

اًيدامر

وأ

نكمي

رشؤمل

لفق

نأ

رهظي

ىلإ

بناج

لقح

رايخلا

.

اذإ

ناك

فتاهلا

يكذلا

اًنرقم

اًقبسم

ـب

BlackBerry Enterprise Server

ملو

مقي

لوؤسملا

ةلازإب

دعاوق

ةسايس

IT

نم

فتاهلا

،يكذلا

كنكميف

مادختسا

BlackBerry Desktop Software

ةلازإل

دعاوق

ةسايس

IT

.

ديزمل

نم