BlackBerry 9720 - لا يتوفر أي متصفح في هاتفي الذكي

background image

تالاصتالا

قفدل

طئاسولا

.

رّذعتي

ّيلع

ليغشت

ةينغأ

وأ

ويديف

يف

ةحفص

بيو

دق

ال

دمتعي

كفتاه

يكذلا

BlackBerry

مجح

وأ

قيسنت

فلم

ويديفلا

وأ

ةينغألا

.

ال

رفوتي

يأ

حفصتم

يف

يفتاه

يكذلا

دق

ال

نوكت

هذه

ةزيملا

،ةدمتعم

اذهو

فقوتي

ىلع

ططخم

ةمدخلا

ةيكلساللا

.

دكأت

نم

لاصتا

كفتاه

يكذلا

BlackBerry

ةكبشلاب

ةيكلساللا

.

تامولعملا

تاذ

ةلصلا

ليغشت

ةلاح

لاصتا

ةكبش

وأ

فاقيإ

اهليغشت

وأ

ققحتلا

اهنم

,

282

ليلد

مدختسملا

حفصتملا

192

background image

ميوقتلا

ءدب

مادختسا

:

ميوقتلا

زومر

ميوقتلا

رهظت

هذه

تانوقيألا

امدنع

موقت

زييمتب

لاخدإ

ميوقت

.

ريكذت

ثادحألاب

دعوم

رركتم

ريكذت

عامتجاب

ءانثتسا

دعوم

رركتم

تاظحالم

لوح

ةنمازملا

حالصإلاو

مت

ميمصت

يتزيم

ةنمازملا

ةيكلساللا

تانايبلل

حالصإو

ديربلا

ينورتكلإلا

يكلساللا

ةنمازمل

تانايب

مظنملا

)

تاهج

لاصتالا

تالاخدإو

ميوقتلا

ماهملاو

تاركذملاو

(

حالصإو

ديربلا

ينورتكلإلا

نيب

كفتاه

يكذلا

BlackBerry

قيبطتو

ديربلا

ينورتكلإلا

ىلع

رتويبمكلا

صاخلا

كب

ربع

ةكبشلا

ةيكلساللا

.

يف

تالاح

،ةردان

اذإ

مل

فرعتي

كفتاه

يكذلا

ىلع

ضعب

لوقحلا

يف

ةهج

لاصتا

وأ

لاخدإ

ميوقت

وأ

باسح

ديرب

،ينورتكلإ

نلف

نوكي

ناكمإلاب

ةنمازم

ضعب

تانايبلا

وأ

لئاسر

ديربلا

ينورتكلإلا

وأ

اهحالصإ

.

اذإ

مل

رفوتت

ةنمازملا

ةيكلساللا

تانايبلل

ىلع

كفتاه

يكذلا

وأ

اذإ

تفقوأ

ليغشت

هذه

،ةزيملا

كنكميف

مادختسا

BlackBerry Desktop

Software

ةنمازمل

تانايب

مظنملا

.

لوصحلل

ىلع

ديزم

نم

،تامولعملا

رظنا

ةدعاسملا

ةرفوتملا

يف

BlackBerry Desktop Software

.

يصوت

Research In Motion

كنأب

موقت

لكشب

مظتنم

ءاشنإب

فلم

خسن

يطايتحا

هظفحو

ىلع

رتويبمكلا

صاخلا

،كب

ال

اميس

لبق

ثيدحت

يأ

جمانرب

.

دق

حيتي

كل

ظافتحالا

فلمب

خسن

يطايتحا

ثّدحم

ىلع

كزاهج

رتويبمكلا

ةداعتسا

تانايب

كفتاه

يكذلا

يف

لاح

هنادقف

وأ

هتقرس

وأ

هفلت

ببسب

ةلكشم

ريغ