BlackBerry 9720 - حول التعارضات في المزامنة

background image

،اهتداعتساو

امب

اهيف

لئاسرلا

تانايبو

مظنملا

طوطخو

ةباتكلا

تايلمعو

ثحبلا

ةظوفحملا

تاراشإلاو

ةيعجرملا

،ضرعتسملل

كلذو

مادختساب

BlackBerry Desktop Software

.

لوصحلل

ىلع

ديزم

نم

،تامولعملا

رظنا

ةدعاسملا

ةرفوتملا

يف

BlackBerry

Desktop Software

.

اذإ

مل

ظفحت

اًئيش

ىلع

ةقاطب

،طئاسولا

كنكميف

خسن

مظعم

تانايب

كفتاه

يكذلا

اًيطايتحا

اهدادرتساو

نم

لالخ

ةقاطب

طئاسولا

.

اذإ

ناك

باسح

كديرب

ينورتكلإلا

مدختسي

BlackBerry Enterprise Server

،

دقف

نكمتت

نم

ةداعتسا

تانايب

مظنملا

ةنمازتملا

ىلإ

كفتاه

يكذلا

ربع

ةكبشلا

ةيكلساللا

.

دادرتسال

تانايب

مظنملا

ةنمازتملا

ربع

ةكبشلا

،ةيكلساللا

بجي

نأ

نوكت

اًدوزم

ةملكب

رس

طيشنتلل

.

ديزمل

نم

،تامولعملا

لصتا

لوؤسملاب

.

يصوت

Research In Motion

كنأب

موقت

لكشب

مظتنم

ءاشنإب

فلم

خسن

يطايتحا

هظفحو

ىلع

رتويبمكلا

صاخلا

،كب

ال

اميس

لبق

ثيدحت

يأ

جمانرب

.

دق

حيتي

كل

ظافتحالا

فلمب

خسن

يطايتحا

ثّدحم

ىلع

كزاهج

رتويبمكلا

ةداعتسا

تانايب

كفتاه

يكذلا

يف

لاح

هنادقف

وأ

هتقرس

وأ

هفلت

ببسب

ةلكشم

ريغ

ةعقوتم

.

لوح

تاضراعتلا

يف

ةنمازملا

ثدحي

ضراعتلا

يف

ةنمازملا

امدنع

موقت

رييغتب

رصنع

تانايب

دحاو

يف

ةلاسر

ديربلا

ينورتكلإلا

وأ

يف

مظنملا

ىلع

كفتاه

يكذلا

BlackBerry

يفو

قيبطت

ديربلا

ينورتكلإلا

ىلع

رتويبمكلا

.

اذإ

تمدختسا

ةزيم

حالصإ

ديربلا

ينورتكلإلا

يكلساللا

حالصإل

لئاسر

ديربلا

،ينورتكلإلا

كنكميف

-

ىلع

فتاهلا

-

نييعت

ةيولوألا

لئاسرل

ديربلا

ينورتكلإلا

ىلع

كفتاه

يكذلا

وأ

لئاسرل

ديربلا

ينورتكلإلا

ىلع

رتويبمكلا

دنع

ثودح

ضراعت

يف

حالصإ

ديربلا

ينورتكلإلا

.

اذإ

تيرجأ

ةنمازم

تانايبل

مظنملا

مادختساب

ةنمازملا

ةيكلساللا

،تانايبلل

نوكتسف

تانايبل

مظنملا

ىلع

رتويبمكلا

ةيولوألا

ىلع

تانايب

مظنملا

ىلع

كفتاه

يكذلا

دنع

ثودح

ضراعت

يف

ةنمازم

تانايبلا

.

يصوت

Research In Motion

كنأب

موقت

لكشب

مظتنم

ءاشنإب

فلم

خسن

يطايتحا

هظفحو

ىلع

رتويبمكلا

صاخلا

،كب

ال

اميس

لبق

ثيدحت

يأ

جمانرب

.

دق

حيتي

كل

ظافتحالا

فلمب

خسن

يطايتحا

ثّدحم

ىلع

كزاهج

رتويبمكلا

ةداعتسا

تانايب

كفتاه

يكذلا

يف

لاح

هنادقف

وأ

هتقرس

وأ

هفلت

ببسب

ةلكشم

ريغ

ةعقوتم

.

تامولعملا

تاذ

ةلصلا

ضعب

فرحألا

يف

تالاخدإ

ميوقتلا

ال

رهظت

لكشب

حيحص

دعب

ةنمازملا

,

205

ليلد

مدختسملا

ماهملا

تاركذملاو

229

background image

ةنمازم

تانايب

مظنملا

ربع

ةكبشلا

ةيكلساللا

,

193

ةرادإ

تاضراعت

ةنمازم

تانايبلا

كنكمي

رييغت

ةقيرط

لح

تاضراعتلا

يتلا

ثدحت

ءانثأ

ةنمازم

تانايب

،مّظنملا

كلذو

فاقيإب

ليغشت

ةنمازم

تانايبلا

،ةيكلساللا

رييغتو

تارايخ

لح