עזרה BlackBerry 9720

background image

BlackBerry 9720 Smartphone

הסרג

:

7.1

ךירדמ

שמתשמל

background image

םסרופ

ב

:-

2013-08-13

SWD-20130813093353370

background image

ןכות

םיניינעה

הרזע

הריהמ

...................................................................................................................................................

10

םידעצ

םינושאר

:

ןופלטה

םכחה

ךלש

.......................................................................................................

10

םיאשונ

םיירלופופ

................................................................................................................................

29

תוצע

תוצופנ

.......................................................................................................................................

33

ןורתפ

תויעב

תוצופנ

.............................................................................................................................

41

םיפיט

ירוציקו

ךרד

..........................................................................................................................................

46

תוצע

:

עוציב

תולועפ

תוריהמב

...............................................................................................................

46

תוצע

:

תכראה

ייח

הללוסה

...................................................................................................................

47

תוצע

:

שופיח

םימושיי

..........................................................................................................................

48

תוצע

:

יוניפ

חטש

רובע

הקיזומה

,

תונומתה

,

ינוטרס

ואדיווה

םיצבקהו

ךלש

..................................................

48

תוצע

:

יוניפ

חטש

ידכ

בטמל

תא

יעוציב

ןופלטה

םכחה

..............................................................................

49

תוצע

:

ןוכדע

הנכותה

............................................................................................................................

50

תוצע

:

הרימש

לע

תוחיטב

עדימ

.............................................................................................................

51

םיפיט

:

לוהינ

םינווחמ

..........................................................................................................................

51

ירוציק

ךרד

:

ןופלט

...............................................................................................................................

52

ירוציק

ךרד

:

תועדוה

.............................................................................................................................

53

ירוציק

ךרד

:

םיצבק

םיצבקו

םיפרוצמ

......................................................................................................

54

ירוציק

ךרד

:

הדלקה

תועצמאב

תדלקמה

תיזיפה

.......................................................................................

55

ירוציק

ךרד

:

הידמ

................................................................................................................................

56

ירוציק

ךרד

:

ןפדפד

...............................................................................................................................

57

ירוציק

ךרד

:

שופיח

...............................................................................................................................

58

ירוציק

ךרד

:

חול

הנש

............................................................................................................................

59

ןורתפ

תויעב

:

ירוציק

ךרד

......................................................................................................................

59

ןופלט

............................................................................................................................................................

60

דציכ

עצבל

:

ןופלט

................................................................................................................................

60

םיפיט

:

ןופלט

......................................................................................................................................

79

םאתה

תישיא

:

ןופלט

............................................................................................................................

79

ןורתפ

תויעב

:

ןופלט

.............................................................................................................................

83

background image

תודוקפ

תוילוק

...............................................................................................................................................

87

דציכ

עצבל

:

תודוקפ

תוילוק

...................................................................................................................

87

ןורתפ

תויעב

:

תודוקפ

תוילוק

................................................................................................................

89

תועדוה

..........................................................................................................................................................

91

תליחת

הדובעה

:

םושיי

'

תועדוה

'

............................................................................................................

91

תוארוה

שומיש

:

םושיי

'

תועדוה

'

.............................................................................................................

92

תוצע

:

םושיי

תועדוה

..........................................................................................................................

127

המאתה

תישיא

:

םושיי

תועדוה

.............................................................................................................

129

ןורתפ

תויעב

:

םושיי

תועדוה

................................................................................................................

134

לוהינ

םיצבק

םיטירפו

םיפרוצמ

.......................................................................................................................

140

דציכ

עצבל

:

םיצבק

............................................................................................................................

140

םיפיט

:

םיצבק

..................................................................................................................................

146

ןורתפ

תויעב

:

םיצבק

.........................................................................................................................

147

הידמ

...........................................................................................................................................................

149

תליחת

הדובעה

:

הידמ

........................................................................................................................

149

תוארוה

שומיש

:

הידמ

.........................................................................................................................

151

תוצע

:

הידמ

.......................................................................................................................................

169

ןורתפ

תויעב

:

הידמ

............................................................................................................................

170

םילוצלצ

,

םילילצ

תוארתהו

.............................................................................................................................

174

דציכ

עצבל

:

םילוצלצ

,

םילילצ

תוארתהו

.................................................................................................

174

ןורתפ

תויעב

:

םילוצלצ

,

םילילצ

תוארתהו

..............................................................................................

178

ןפדפד

.........................................................................................................................................................

179

דציכ

עצבל

:

ןפדפד

.............................................................................................................................

179

םיפיט

:

ןפדפד

....................................................................................................................................

192

םאתה

תישיא

:

ןפדפד

..........................................................................................................................

193

ןורתפ

תויעב

:

ןפדפד

..........................................................................................................................

194

חול

הנש

......................................................................................................................................................

196

םידעצ

םינושאר

:

חול

הנש

...................................................................................................................

196

background image

דציכ

עצבל

:

חול

הנש

..........................................................................................................................

197

םיפיט

:

חול

הנש

.................................................................................................................................

206

םאתה

תישיא

:

חול

הנש

.......................................................................................................................

206

ןורתפ

תויעב

:

חול

הנש

.......................................................................................................................

207

ישנא

רשק

....................................................................................................................................................

209

םידעצ

םינושאר

:

ישנא

רשק

.................................................................................................................

209

דציכ

עצבל

:

ישנא

רשק

........................................................................................................................

211

םאתה

תישיא

:

ישנא

רשק

....................................................................................................................

221

ןורתפ

תויעב

:

ישנא

רשק

.....................................................................................................................

223

ןועש

...........................................................................................................................................................

224

םידעצ

םינושאר

:

ןועש

.........................................................................................................................

224

דציכ

עצבל

:

ןועש

...............................................................................................................................

225

םאתה

תישיא

:

ןועש

............................................................................................................................

228

ןורתפ

תויעב

:

ןועש

.............................................................................................................................

229

תומישמ

םירכזמו

..........................................................................................................................................

231

תריצי

המישמ

וא

רכזמ

........................................................................................................................

231

תחילש

המישמ

וא

רכזמ

......................................................................................................................

231

יוניש

וא

הקיחמ

לש

המישמ

וא

רכזמ

.....................................................................................................

231

יוניש

סוטטס

המישמ

..........................................................................................................................

231

תרתסה

תומישמ

ומלשוהש

..................................................................................................................

232

תגצה

תומישמ

חולב

הנשה

..................................................................................................................

232

ןורכנס

תומישמ

םירכזמו

.....................................................................................................................

232

תודוא

תוירוגטק

.................................................................................................................................

234

גוויס

שיא

רשק

,

המישמ

וא

רכזמ

יפל

הירוגטק

.......................................................................................

234

תריצי

הירוגטק

רובע

ישנא

רשק

,

תומישמ

וא

םירכזמ

..............................................................................

235

לוטיב

הלאשה

העיפומה

ינפל

תקיחמ

םיטירפ

........................................................................................

235

הדלקה

........................................................................................................................................................

236

דציכ

עצבל

:

הדלקה

............................................................................................................................

236

םיפיט

:

הדלקה

...................................................................................................................................

243

םאתה

תישיא

:

הדלקה

.........................................................................................................................

244

ןורתפ

תויעב

:

הדלקה

.........................................................................................................................

245

background image

תדלקמ

........................................................................................................................................................

247

דציכ

עצבל

:

תדלקמ

............................................................................................................................

247

הפש

...........................................................................................................................................................

250

דציכ

עצבל

:

הפש

...............................................................................................................................

250

ןורתפ

תויעב

:

הפש

.............................................................................................................................

252

תגוצת

ךסמ

..................................................................................................................................................

253

דציכ

עצבל

:

תגוצת

ךסמ

......................................................................................................................

253

םאתה

תישיא

:

תגוצת

ךסמ

..................................................................................................................

257

ןורתפ

תויעב

:

תגוצת

ךסמ

...................................................................................................................

259

תייגולונכט

GPS

..........................................................................................................................................

261

םידעצ

םינושאר

:

תייגולונכט

GPS

.......................................................................................................

261

דציכ

עצבל

:

תייגולונכט

GPS

..............................................................................................................

261

ןורתפ

תויעב

:

תייגולונכט

GPS

...........................................................................................................

263

תופמ

..........................................................................................................................................................

264

דציכ

עצבל

:

תופמ

..............................................................................................................................

264

םיפיט

:

תופמ

.....................................................................................................................................

268

המאתה

תישיא

:

תופמ

.........................................................................................................................

268

ןורתפ

תויעב

:

תופמ

............................................................................................................................

270

םימושיי

.......................................................................................................................................................

271

םידעצ

םינושאר

:

םימושיי

....................................................................................................................

271

דציכ

:

םימושיי

...................................................................................................................................

272

םיפיט

:

םימושיי

.................................................................................................................................

274

ןורתפ

תויעב

:

םימושיי

........................................................................................................................

275

BlackBerry ID

...........................................................................................................................................

279

תוארוה

שומיש

:

BlackBerry ID

..........................................................................................................

279

תוצע

:

BlackBerry ID

.......................................................................................................................

280

תולאש

תוצופנ

:

BlackBerry ID

..........................................................................................................

280

background image

BlackBerry Device Software

.....................................................................................................................

282

דציכ

עצבל

:

BlackBerry Device Software

.........................................................................................

282

ןורתפ

תויעב

:

BlackBerry Device Software

......................................................................................

284

לוהינ

םירוביח

..............................................................................................................................................

286

תשר

תדיינ

.......................................................................................................................................

286

תייגולונכט

Wi-Fi

...............................................................................................................................

294

בצמ

'

הדוקנ

המח

תדיינ

'

.................................................................................................................................

306

םידעצ

םינושאר

:

הדוקנ

המח

תדיינ

.......................................................................................................

306

דציכ

עצבל

:

הדוקנ

המח

תדיינ

..............................................................................................................

307

ןורתפ

תויעב

:

בצמ

'

הדוקנ

המח

תדיינ

'

..................................................................................................

310

תייגולונכט

Bluetooth

...................................................................................................................................

311

םידעצ

םינושאר

:

תייגולונכט

Bluetooth

...............................................................................................

311

תוארוה

שומיש

:

תייגולונכט

Bluetooth

................................................................................................

312

ןורתפ

תויעב

:

תייגולונכט

Bluetooth

...................................................................................................

320

תרש

הידמ

...................................................................................................................................................

323

תוארוה

שומיש

:

תרש

הידמ

.................................................................................................................

323

םירזיבא

םימכח

............................................................................................................................................

325

תודוא

םושייה

'

םירזיבא

םימכח

'

...........................................................................................................

325

תרדגה

ןגעמ

שדח

..............................................................................................................................

325

יוניש

ליפורפ

ןגעמ

.............................................................................................................................

325

תקיחמ

ליפורפ

ןגעמ

רומש

..................................................................................................................

326

חתמה

הללוסהו

............................................................................................................................................

327

םידעצ

םינושאר

:

חתמ

הללוסו

..............................................................................................................

327

דציכ

עצבל

:

חתמ

הללוסו

....................................................................................................................

327

תוצע

:

חתמ

הללוסו

............................................................................................................................

331

ןורתפ

תויעב

:

חתמ

הללוסו

..................................................................................................................

333

חטש

ןוסחא

יסיטרכו

הידמ

.............................................................................................................................

334

תוארוה

שומיש

:

חטש

ןוסחא

יסיטרכו

הידמ

...........................................................................................

334

background image

תוצע

:

חטש

ןוסחא

יסיטרכו

הידמ

.........................................................................................................

340

ןורתפ

תויעב

:

חטש

ןוסחא

יסיטרכו

הידמ

..............................................................................................

342

שופיח

.........................................................................................................................................................

343

דציכ

עצבל

:

שופיח

.............................................................................................................................

343

םיפיט

:

שופיח

....................................................................................................................................

347

ןורתפ

תויעב

:

שופיח

..........................................................................................................................

348

החטבא

........................................................................................................................................................

349

םידעצ

םינושאר

:

החטבא

.....................................................................................................................

349

דציכ

עצבל

:

החטבא

...........................................................................................................................

351

םיפיט

:

החטבא

..................................................................................................................................

381

ןורתפ

תויעב

:

החטבא

.........................................................................................................................

382

ירפס

תוריש

תוחודו

ןוחבא

.............................................................................................................................

384

הלעפה

,

הגצה

,

החילש

וא

הקיחמ

לש

חוד

יטסונגאיד

..............................................................................

384

הלבק

,

הקיחמ

,

וא

רוזחש

לש

רפס

תוריש

.............................................................................................

384

תרדגה

ןעמנ

תרירב

לדחמה

רובע

תוחוד

הקידב

.....................................................................................

385

רותיא

רפסמ

םגדה

לש

ןופלטה

םכחה

תאו

הסרגה

לש

BlackBerry Device Software

..............................

385

ןיא

יתורשפאב

ליעפהל

וא

חולשל

חוד

הקידב

........................................................................................

385

ןורכנס

.........................................................................................................................................................

386

דציכ

עצבל

:

ןורכנס

.............................................................................................................................

386

ןורתפ

תויעב

:

ןורכנס

..........................................................................................................................

389

תויורשפא

תושיגנ

.........................................................................................................................................

391

םידעצ

םינושאר

:

תושיגנ

......................................................................................................................

391

דציכ

עצבל

:

תושיגנ

............................................................................................................................

391

ןובשחמ

.......................................................................................................................................................

397

שומיש

ןובשחמב

...............................................................................................................................

397

תרמה

תדיחי

הדימ

.............................................................................................................................

397

ןולימ

םיחנומ

................................................................................................................................................

398

background image

העדוה

תיטפשמ

...........................................................................................................................................

400

background image

הרזע

הריהמ

םידעצ

םינושאר

:

ןופלטה

םכחה

ךלש

לבק

עדימ

לע

םימושיי