BlackBerry 9720 - Ne mogu se pridružiti konferencijskom pozivu pomoću opcije Pridruži se sada

background image

Ne mogu se pridružiti konferencijskom pozivu pomoću

opcije Pridruži se sada

Opcija Pridruži se sada možda se neće prikazati u obavijesti o sastanku ako organizator sastanka ne koristi pametni telefon
BlackBerry koji podržava značajku Pridruži se sada ili ako organizator sastanka nije ispravno unio informacije o
konferencijskom pozivu. Kako biste se konferencijskom pozivu mogli pridružiti pomoću opcije Pridruži se sada, možda ćete
morati promijeniti opcije pametnog biranja.
Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:

• Ako se opcija Pridruži se sada ne prikazuje, za pridruživanje konferencijskom pozivu u sastanku ili pozivnici za sastanak

pritisnite pristupni broj konferencijskog poziva i pristupnu šifru koja se prikazuje u polju Lokacija ili odjeljku Napomene.

• Ako se opcija Pridruži se sada prikazuje, no ne možete se pridružiti, pokušajte povećati zadano vrijeme čekanja nakon

kojeg pametni telefon bira kućni broj. Na početnom zaslonu pritisnite tipku

. Pritisnite tipku

> Opcije >

Pametno biranje. U odjeljku Za pristup kućnim brojevima u drugim korporacijama polje Čekaj na postavite na najvišu
vrijednost ili na Moj odgovor ako je vaš pametni telefon BlackBerry povezan s CDMA mrežom. Ponovo se pokušajte
pridružiti konferencijskom pozivu pomoću opcije Pridruži se sada.

Srodne informacije

Unos sastanka za konferencijski poziv,

213

Korisnički priručnik

Kalendar

216