BlackBerry 9720 - Traženje kontakta

background image

Traženje kontakta

Kontakte možete tražiti na popisu kontakata ili, ako račun e-pošte koristi značajku BlackBerry Enterprise Server, kontakte
ćete možda moći pronaći na popisu kontakata svoje organizacije.

1.

Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Kontakti.
• Kako biste kontakt pronašli na popisu kontakata, unesite cijelo ime kontakta ili dio imena.
• Kako biste kontakt tražili na popisu kontakata organizacije, pritisnite Daljinsko traženje. Unesite cijelo ime

kontakta ili dio imena. Pritisnite U redu.

Korisnički priručnik

Pretraživanje

360

background image

2.

Označite kontakt.

3.

Pritisnite tipku

.

• Za prikaz informacija o kontaktu pritisnite Prikaži.
• Ako kontakt s popisa kontakata organizacije želite dodati na svoj popis kontakata, pritisnite Dodaj u kontakte.
• Kako biste sve kontakte na popisu kontakata organizacije dodali na svoj popis kontakata, pritisnite Dodaj sve u

kontakte.

• Kako biste pregledali sljedećih 20 rezultata s popisa kontakata organizacije, pritisnite Dohvati još rezultata.
• Kako biste suzili rezultate pretraživanja ako je za ime kontakta pronađeno više rezultata, označite ime kontakta.

Pritisnite Razriješi.

• Za brisanje rezultata pretraživanja nakon što ste pretražili popis kontakata organizacije, pritisnite Izbriši traženje.
• Za pokretanje novog pretraživanja popisa kontakata organizacije pritisnite Traži.

Srodne informacije

Promjena načina na koji se imena kontakata prikazuju u rezultatima daljinskog traženja,

228