BlackBerry 9720 - Dopuštenja za povezivanje za aplikacije treće strane

background image

Dopuštenja za povezivanje za aplikacije treće strane

Dopuštenje

Opis

USB

Postavite mogu li aplikacije treće strane koristiti fizičke veze, poput USB kabela ili
RS-232 kabela, koje ste postavili za svoj pametni telefon BlackBerry.

Bluetooth

Postavite mogu li aplikacije treće strane koristiti Bluetooth veze.

Telefon

Postavite mogu li aplikacije treće strane upućivati pozive ili pristupiti popisima poziva.

Podaci o lokaciji

Postavite mogu li aplikacije treće strane koristiti GPS informacije o vašoj lokaciji.

Mreža poslužitelja

Postavite mogu li aplikacije treće strane pomoću mreže vaše organizacije pristupiti
Internetu ili intranetu vaše organizacije.

Korisnički priručnik

Upravljanje vezama

313

background image

Dopuštenje

Opis

Internet

Postavite mogu li aplikacije treće strane pristupiti Internetu putem vašeg davatelja
usluga bežične mreže (na primjer, pomoću izravne internetske veze ili WAP
pristupnika).

Wi-Fi (ako je podržano)

Postavite mogu li aplikacije treće strane koristiti Wi-Fi veze.

Srodne informacije

Kontrola aplikacija treće strane,

393