BlackBerry 9720 - Wettelijke bepalingen

background image

Wettelijke bepalingen

©

2013 Research In Motion Limited. Alle rechten voorbehouden. BlackBerry

®

, RIM

®

, Research In Motion

®

en gerelateerde

handelsmerken, namen en logo's zijn het eigendom van Research In Motion Limited en zijn gedeponeerd en/of gebruikt als
handelsmerken in de VS en andere landen over de hele wereld.
AOL is een handelsmerk van AOL LLC. iTunes is een handelsmerk van Apple Inc. Bluetooth is een handelsmerk van
Bluetooth SIG. DataViz, Documents To Go, Sheet To Go, Slideshow To Go, en Word To Go zijn handelsmerken van DataViz,
Inc. UMTS is een handelsmerk van het European Telecommunications Standard Institute. Gears, Google Mail en Google
Talk zijn handelsmerken van Google, Inc. GSM en Global System for Mobile Communications (standaard voor mondiale
mobiele communicatie) zijn handelsmerken van de GSM MOU Association. IBM, Groupon is een handelsmerk van
Groupon, Inc. Domino, Lotus, iNotes en Notes zijn handelsmerken van International Business Machines Corporation.
JavaScript is een handelsmerk van Oracle en/of haar dochterondernemingen. Microsoft, Hotmail, Outlook, Windows Live
en Windows Media zijn handelsmerken van Microsoft Corporation. Novell en GroupWise zijn handelsmerken van Novell,
Inc. PGP, PGP Desktop Professional en PGP Universal Server zijn handelsmerken van PGP Corporation. RSA is een
handelsmerk van RSA Security. vCard is een handelsmerk van het Internet Mail Consortium. Wi-Fi, Wi-Fi Protected Access,
Wi-Fi Protected Setup en WPA zijn handelsmerken van de Wi-Fi Alliance. Yahoo! is een handelsmerk van Yahoo! Inc. Alle
andere handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren.
Handwriting Recognition Engine (c) 1998-2010 van HanWang Technology Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.
Eigenaren van inhoud gebruiken WMDRM-technologie (Windows Media Digital Rights Management) ter bescherming van
hun intellectuele eigendom, waaronder ook auteursrechten. Dit toestel gebruikt WMDRM-software voor toegang tot met
WMDRM beschermde inhoud. Als de WMDRM-software de inhoud niet beschermt, kunnen eigenaren van inhoud
Microsoft vragen ervoor te zorgen dat de software geen WMDRM meer kan gebruiken om beschermde inhoud af te spelen
of te kopiëren. Een dergelijke actie heeft geen invloed op onbeschermde inhoud. Wanneer u licenties voor beschermde
inhoud downloadt, gaat u ermee akkoord dat Microsoft een lijst voor het intrekken van de software bij de licenties levert.
Eigenaren van inhoud kunnen u vragen een upgrade van WMDRM uit te voeren om toegang te krijgen tot de inhoud. Als u
een upgrade afwijst, hebt u geen toegang tot inhoud waarvoor de upgrade is vereist.
Op onderdelen van de BlackBerry

®

Device Software berust auteursrecht

©

2007-2008 The FreeType Project

(

www.freetype.org

). Alle rechten voorbehouden.

Deze documentatie, inclusief alle documentatie die door vermelding hierin is opgenomen, zoals documentatie die wordt
aangeboden op of beschikbaar wordt gesteld via

www.blackberry.com/go/docs

, wordt u in de huidige staat ("AS IS") en

zoals beschikbaar ("AS AVAILABLE") aangeboden zonder enige voorwaarde, goedkeuring, belofte, verklaring of garantie
door Research In Motion Limited en daaraan gelieerde ondernemingen ("RIM") en RIM accepteert geen enkele
verantwoordelijkheid voor enige typfouten, technische onjuistheden of andere onnauwkeurigheden, fouten of omissies in
deze documentatie. Om de intellectuele eigendommen, vertrouwelijke gegevens en/of handelsgeheimen van RIM te
beschermen, beschrijft dit document bepaalde aspecten van de RIM-technologie in algemene termen. RIM behoudt zich
het recht voor om van tijd tot tijd de informatie in dit document te wijzigen; RIM is echter niet verplicht u (tijdig) op de
hoogte te brengen van dergelijke wijzigingen, updates, verbeteringen of andere aanvullingen op deze documentatie.
Deze documentatie kan verwijzingen naar informatiebronnen, hardware of software, producten of diensten van derden
bevatten, inclusief componenten en inhoud, zoals inhoud die wordt beschermd door het auteursrecht en/of websites van
derden (gezamenlijk de "Producten en diensten van derden"). RIM heeft geen invloed op, en is niet aansprakelijk voor

Gebruikershandleiding

Wettelijke bepalingen

431

background image

enige Producten en diensten van derden, inclusief, maar niet beperkt tot de inhoud, nauwkeurigheid, de naleving van het
auteursrecht, de compatibiliteit, prestaties, betrouwbaarheid, wettigheid, betamelijkheid, koppelingen of ieder ander
aspect van de Producten en diensten van derden. De toevoeging van een verwijzing in deze documentatie naar Producten
en diensten van derden impliceert op geen enkele wijze dat RIM de Producten en diensten van derden of derden
aanbeveelt.
VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT IN UW RECHTSGEBIED, WORDEN ALLE
VOORWAARDEN, GOEDKEURINGEN, BELOFTES, VERKLARINGEN OF GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF
IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE VOORWAARDEN, GOEDKEURINGEN, BELOFTES,
VERKLARINGEN OF GARANTIES TEN AANZIEN VAN DUURZAAMHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF
GEBRUIK, VERHANDELBAARHEID, VERHANDELBARE KWALITEIT, NIET-INBREUKMAKENDHEID, TOEREIKENDE
KWALITEIT, OF HET EIGENDOMSRECHT, OF DIE VOORTVLOEIEN UIT GESCHREVEN OF ONGESCHREVEN RECHT OF
TRANSACTIE OF HANDELSGEBRUIK, OF GERELATEERD AAN DE DOCUMENTATIE OF HET GEBRUIK DAARVAN, OF HET
FUNCTIONEREN OF NIET FUNCTIONEREN VAN DE SOFTWARE, HARDWARE, DIENST, OF PRODUCTEN EN DIENSTEN
VAN DERDEN DIE IN DIT DOCUMENT ZIJN OPGENOMEN, HIERBIJ UITGESLOTEN. U KUNT ANDERE RECHTEN HEBBEN
DIE PER STAAT OF PER PROVINCIE KUNNEN VERSCHILLEN. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING OF
BEPERKING VAN IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN NIET TOEGESTAAN. IN ZOVERRE DIT WETTELIJK IS
TOEGESTAAN, WORDEN ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN DIE GERELATEERD ZIJN AAN DE
DOCUMENTATIE, IN ZOVERRE DEZE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN ZOALS HIERBOVEN VERMELD, MAAR
KUNNEN WORDEN BEPERKT, HIERBIJ BEPERKT TOT EEN PERIODE VAN NEGENTIG (90) DAGEN VANAF DE DATUM
WAAROP U DE DOCUMENTATIE OF HET ITEM, WAAROP DEZE CLAIM VAN TOEPASSING IS, HEBT VERKREGEN.
VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT IN UW RECHTSGEBIED, ZAL RIM IN GEEN
GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ALLE SCHADE DIE BETREKKING HEEFT OP DEZE DOCUMENTATIE OF HET
GEBRUIK ERVAN, OF HET FUNCTIONEREN OF NIET FUNCTIONEREN VAN ALLE SOFTWARE, HARDWARE, DIENSTEN,
OF PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN DERDEN DIE IN DIT DOCUMENT ZIJN VERMELD, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET
BEPERKT TOT, DE VOLGENDE SOORTEN SCHADE: DIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, SCHADEVERGOEDINGEN MET
EEN VOORBEELDSTELLEND KARAKTER, INCIDENTELE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, SPECIALE SCHADE,
SCHADEVERGOEDINGEN MET EEN STRAFFEND KARAKTER, OF ERNSTIGE SCHADE, WINSTDERVING OF
INKOMSTENDERVING, HET NIET KUNNEN REALISEREN VAN DE VERWACHTE WINST, ONDERBREKING VAN DE
BEDRIJFSACTIVITEITEN, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS, VERLIES VAN ZAKELIJKE KANSEN, OF DE BESCHADIGING
OF HET VERLIES VAN GEGEVENS, HET NIET KUNNEN VERZENDEN OF ONTVANGEN VAN GEGEVENS, PROBLEMEN MET
ALLE TOEPASSINGEN DIE WORDEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN RIM, KOSTEN
DOOR UITVALTIJD, VERLIES VAN HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN RIM OF ENIG ONDERDEEL
DAARVAN OF VAN ALLE ANDERE DIENSTEN, DE KOSTEN VOOR VERVANGENDE GOEDEREN, KOSTEN VOOR DE
DEKKING, VOORZIENINGEN OF DIENSTEN, KAPITAAL, OF ANDER VERGELIJKBAAR GELDVERLIES, ONGEACHT OF DEZE
SCHADE VERWACHT KON WORDEN OF NIET, EN ZELFS INDIEN RIM IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN
DERGELIJKE SCHADE.
VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT IN UW RECHTSGEBIED, ZAL RIM GEEN
ENKELE ANDERE VERPLICHTING, PLICHT OF AANSPRAKELIJKHEID HEBBEN JEGENS U, OF DAT NU UIT HOOFDE VAN
EEN OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS IS, MET INBEGRIP VAN ALLE AANSPRAKELIJKHEID
TEN AANZIEN VAN NALATIGHEID OF RISICOAANSPRAKELIJKHEID.
DE BEPERKINGEN, UITZONDERINGEN EN UITSLUITINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE IN DIT DOCUMENT WORDEN
GENOEMD, ZULLEN VAN TOEPASSING ZIJN: (A) ONGEACHT OF DEZE NU GEBASEERD ZIJN OP DE AARD VAN DE

Gebruikershandleiding

Wettelijke bepalingen

432

background image

OORZAAK, VRAAG OF ACTIE DIE U ONDERNEEMT, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, CONTRACTBREUK,
NALATIGHEID, ONRECHTMATIGE DAAD, BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE
THEORIE EN BLIJVEN VAN KRACHT NA EEN FUNDAMENTELE SCHENDING OF INBREUK OF VERZUIM VAN HET
WEZENLIJKE DOEL VAN DEZE OVEREENKOMST OF VAN ENIG VERHAALRECHT DAT HIERIN IS VERMELD; EN (B) OP RIM
EN DE GELIEERDE ONDERNEMINGEN, DE OPVOLGERS, RECHTVERKRIJGENDEN, VERTEGENWOORDIGERS,
LEVERANCIERS (MET INBEGRIP VAN SERVICEPROVIDERS), GEAUTORISEERDE RIM-DISTRIBUTEURS (OOK MET
INBEGRIP VAN SERVICEPROVIDERS) EN DE RESPECTIEVE DIRECTEUREN, WERKNEMERS EN ONAFHANKELIJKE
OPDRACHTNEMERS.
NAAST DE BEPERKINGEN EN UITZONDERINGEN DIE HIERBOVEN ZIJN VERMELD, ZAL IN GEEN GEVAL EEN
DIRECTEUR, WERKNEMER, VERTEGENWOORDIGER, DISTRIBUTEUR, LEVERANCIER, ONAFHANKELIJKE
OPDRACHTNEMER VAN RIM OF DOCHTERONDERNEMINGEN VAN RIM AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE DIE
VOORTVLOEIT UIT OF DIE BETREKKING HEEFT OP DE DOCUMENTATIE.
Voor u zich abonneert op, of Producten en diensten van derden installeert of gebruikt, is het uw verantwoordelijkheid om er
voor te zorgen dat uw serviceprovider ermee akkoord gaat om alle functies te ondersteunen. Bij bepaalde serviceproviders
is internetten met een abonnement op BlackBerry

®

Internet Service niet mogelijk. Neem contact op met uw

serviceprovider voor beschikbaarheid, roaming, serviceplannen en functies. Voor installatie of gebruik van Producten en
diensten van derden met producten en diensten van RIM kunnen één of meer octrooien, handelsmerken, auteursrechten
of andere licenties vereist zijn om inbreuk op of schending van de rechten van derden te voorkomen. U bent zelf
verantwoordelijk voor het bepalen of u gebruik maakt van Producten en diensten van derden en of hiervoor licenties van
derden vereist zijn. Indien dit vereist is, bent u zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de desbetreffende licenties. U
dient Producten en diensten van derden niet te installeren of te gebruiken voordat u alle benodigde licenties hebt
verkregen. Producten en diensten van derden die zijn geleverd bij producten en diensten van RIM, worden voor uw gemak
geleverd en worden in de huidige staat ("AS IS") geleverd, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete voorwaarden,
goedkeuringen, beloftes, verklaringen of garanties door RIM en RIM accepteert geen enkele aansprakelijkheid hiervoor.
Uw gebruik van Producten en diensten van derden zal worden bepaald door en zal onderworpen zijn aan uw instemming
met de voorwaarden van afzonderlijke licenties en andere overeenkomsten van derden die hierop van toepassing zijn,
behalve voor zover uitdrukkelijk in een licentie of andere overeenkomst met RIM vermeld.
Voor bepaalde functies in dit document is een minimumversie van de software BlackBerry Enterprise Server, BlackBerry
Desktop Software en/of BlackBerry Device Software vereist.
De gebruiksvoorwaarden van alle producten of diensten van RIM worden vermeld in een afzonderlijke licentie of andere
overeenkomst met RIM die hierop van toepassing is. NIETS IN DEZE DOCUMENTATIE IS BEDOELD ALS VERVANGING VAN
UITDRUKKELIJKE SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMSTEN OF GARANTIES DIE, ANDERS DAN DEZE DOCUMENTATIE, ZIJN
VERSTREKT DOOR RIM VOOR ONDERDELEN VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN RIM.
Licentie verleend door QUALCOMM Incorporated, onder een of meer van de volgende United States Patents en/of
equivalente octrooien in andere landen:

5,490,165

5,504,773

5,506,865

5,511,073

5,228,054

5,535,239

5,267,261

5,544,196

5,568,483

5,337,338

5,600,754

5,414,796

5,657,420

5,416,797

5,659,569

5,710,784

Gebruikershandleiding

Wettelijke bepalingen

433

background image

5,778,338

Copyright (c) 1999-2006, Board of Trustees van de University of Illinois
Alle rechten voorbehouden.
Iperf-prestatietest
Mark Gates
Ajay Tirumala
Jim Ferguson
Jon Dugan
Feng Qin
Kevin Gibbs
John Estabrook
National Laboratory for Applied Network Research
National Center for Supercomputing Applications
University of Illinois in Urbana-Champaign

www.ncsa.uiuc.edu

Hierbij wordt kosteloos toestemming verleend aan personen die een exemplaar van deze software (Iperf) en bijbehorende
documentatiebestanden (de "Software") verkrijgen, om de Software onbeperkt te verhandelen, met inbegrip van, maar
niet beperkt tot, het recht exemplaren van de Software te gebruiken, te kopiëren, aan te passen, samen te voegen, te
publiceren, te verspreiden, in sublicentie te geven en/of te verkopen, en personen aan wie de Software wordt geleverd
diezelfde rechten toe kennen, onderhevig aan de volgende voorwaarden:

• Producten met daarin broncode moeten de bovenstaande kennisgeving met betrekking tot het auteursrecht, deze lijst

met voorwaarden en de volgende afwijzingen van aansprakelijkheid bevatten.

• Producten met daarin binaire code moeten de bovenstaande kennisgeving met betrekking tot het auteursrecht, deze

lijst met voorwaarden en de volgende afwijzingen van aansprakelijkheid bevatten in de documentatie en/of andere
meegeleverde materialen.

• Noch de naam van de University of Illinois, NCSA, noch de naam van zijn medewerkers mogen worden gebruikt ter

onderschrijving of promotie van producten die zijn afgeleid van deze Software zonder uitdrukkelijke, voorafgaande
schriftelijke toestemming.

DE SOFTWARE WORDT IN DE HUIDIGE STAAT GELEVERD ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET
INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN
BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. IN GEEN GEVAL ZIJN DE MEDEWERKERS OF
AUTEURSRECHTHOUDERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, UIT
HOOFDE VAN EEN OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, DIE VOORTVLOEIT UIT OF DIE
BETREKKING HEEFT OP DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK VAN OF ANDERE TRANSACTIES MET BETREKKING TOT DE
SOFTWARE.

Gebruikershandleiding

Wettelijke bepalingen

434

background image

PCRE is een bibliotheek van functies ter ondersteuning van regelmatige uitdrukkingen waarvan de syntaxis en semantiek
zo dicht mogelijk bij die van de taal Perl 5 liggen.
Dit is de variant van de PCRE-bibliotheek van JavaScriptCore. Hoewel deze bibliotheek begon als een kopie van PCRE, zijn
veel van de functies van PCRE verwijderd.
Copyright (c) 1997-2005 University of Cambridge. Alle rechten voorbehouden.
Verspreiding en het gebruik, met of zonder wijzigingen, in broncode of binaire code zijn toegestaan mits aan de volgende
voorwaarden wordt voldaan:

• Producten met daarin broncode moeten de bovenstaande kennisgeving met betrekking tot het auteursrecht, deze lijst

met voorwaarden en de volgende afwijzing van aansprakelijkheid bevatten.

• Producten met daarin binaire code moeten de bovenstaande kennisgeving met betrekking tot het auteursrecht, deze

lijst met voorwaarden en de volgende afwijzing van aansprakelijkheid bevatten in de documentatie en/of andere
meegeleverde materialen.

• Noch de naam van de University of Cambridge, noch de naam van Apple Inc., noch de naam van hun medewerkers

mogen worden gebruikt ter onderschrijving of promotie van producten die zijn afgeleid van deze Software zonder
uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming.

DEZE SOFTWARE WORDT DOOR DE AUTEURSRECHTHOUDERS EN MEDEWERKERS IN DE HUIDIGE STAAT GELEVERD
EN VAN ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE
GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDT AFSTAND GEDAAN.
DE AUTEURSRECHTHOUDER OF MEDEWERKERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE,
INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, EXEMPLAIRE OF BIJKOMENDE SCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET
BEPERKT TOT DE VERWERVING VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES, UITVAL, GEGEVENS- OF
INKOMSTENVERLIES OF BEDRIJFSSTORINGEN), OP WELKE WIJZE DAN OOK VEROORZAAKT EN OP BASIS VAN WELKE
AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE, ZIJ HET CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF BENADELING (MET INBEGRIP
VAN NALATIGHEID OF ANDERSZINS), DAN OOK, DIE OP ENIGE WIJZE VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE
SOFTWARE, ZELFS INDIEN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS AANGEGEVEN.
BlackBerry-smartphone, modelnummer: RFU81UW

Dit is een voor Wi-Fi geschikt toestel waarop gebruiksbeperkingen van toepassing zijn in bepaalde

lidstaten van de Europese Gemeenschap.

Research In Motion Limited
295 Phillip Street
Waterloo, ON N2L 3W8
Canada

Research In Motion UK Limited
200 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3XE
Verenigd Koninkrijk

Gebruikershandleiding

Wettelijke bepalingen

435

background image

Gepubliceerd in Canada

Gebruikershandleiding

Wettelijke bepalingen

436