Pomoc usługi BlackBerry 9720

background image

BlackBerry 9720 Smartphone

Wersja: 7.1

Podręcznik użytkownika

background image

Opublikowano: 2013-08-13

SWD-20130813103251535

background image

Spis treści

Szybka pomoc............................................................................................................................................. 10

Rozpoczęcie pracy: twój smartfon................................................................................................................ 10
Popularne tematy........................................................................................................................................ 29
Popularne wskazówki...................................................................................................................................34
Rozwiązywanie popularnych problemów.......................................................................................................43

Wskazówki i skróty....................................................................................................................................... 48

Wskazówki: Szybkie wykonywanie zadań...................................................................................................... 48
Wskazówki: Wydłużanie czasu pracy baterii ................................................................................................. 49
Wskazówki: Znajdowanie aplikacji................................................................................................................ 50
Wskazówki: Zwalnianie miejsca na muzykę, zdjęcia, filmy i pliki.................................................................... 51
Wskazówki: Zwalnianie miejsca w celu zoptymalizowania wydajności smartfonu........................................... 51
Porady: aktualizowanie oprogramowania......................................................................................................53
Wskazówki: Dbałość o bezpieczeństwo informacji.........................................................................................53
Wskazówki: Zarządzanie wskaźnikami ......................................................................................................... 54
Skróty: telefon..............................................................................................................................................55
Skróty: wiadomości...................................................................................................................................... 55
Skróty: pliki i załączniki................................................................................................................................ 57
Skróty: wpisywanie za pomocą klawiatury sprzętowej....................................................................................58
Skróty: multimedia.......................................................................................................................................59
Skróty: przeglądarka.................................................................................................................................... 60
Skróty: wyszukiwanie................................................................................................................................... 61
Skróty: kalendarz......................................................................................................................................... 62
Rozwiązywanie problemów ze skrótami........................................................................................................ 63

Telefon........................................................................................................................................................ 64

Wskazówki: telefon...................................................................................................................................... 64
Podpowiedzi: telefon....................................................................................................................................83
Personalizacja: telefon................................................................................................................................. 84
Rozwiązywanie problemów: telefon.............................................................................................................. 88

background image

Polecenia głosowe....................................................................................................................................... 93

Informacje: Polecenia głosowe..................................................................................................................... 93
Rozwiązywanie problemów: Polecenia głosowe.............................................................................................95

Wiadomości.................................................................................................................................................97

Rozpoczęcie pracy: aplikacja wiadomości.................................................................................................... 97
Poradnik: aplikacja wiadomości................................................................................................................... 98
Wskazówki: Aplikacja wiadomości.............................................................................................................. 136
Personalizacja: Aplikacja wiadomości.........................................................................................................138
Rozwiązywanie problemów: aplikacja wiadomości...................................................................................... 143

Pliki i załączniki..........................................................................................................................................149

Informacje: Pliki ........................................................................................................................................ 149
Podpowiedzi: pliki ..................................................................................................................................... 156
Rozwiązywanie problemów: pliki ................................................................................................................157

Multimedia................................................................................................................................................ 158

Rozpoczęcie pracy: Multimedia..................................................................................................................158
Poradnik: Multimedia.................................................................................................................................160
Wskazówki: Multimedia..............................................................................................................................179
Rozwiązywanie problemów z multimediami................................................................................................ 180

Dzwonki, dźwięki i alarmy...........................................................................................................................184

Informacje: dzwonki, dźwięki i alarmy.........................................................................................................184
Rozwiązywanie problemów z dzwonkami, dźwiękami i alarmami................................................................. 189

Przeglądarka............................................................................................................................................. 190

Informacje: Przeglądarka........................................................................................................................... 190
Podpowiedzi: przeglądarka........................................................................................................................ 204
Personalizacja: przeglądarka......................................................................................................................205
Rozwiązywanie problemów z przeglądarką................................................................................................. 206

Kalendarz.................................................................................................................................................. 208

Rozpoczęcie pracy: kalendarz....................................................................................................................208

background image

Informacje: Kalendarz................................................................................................................................209
Podpowiedzi: kalendarz............................................................................................................................. 218
Personalizacja: kalendarz...........................................................................................................................219
Rozwiązywanie problemów z kalendarzem................................................................................................. 220

Kontakty....................................................................................................................................................222

Rozpoczęcie pracy: kontakty......................................................................................................................222
Informacje: Kontakty..................................................................................................................................224
Personalizacja: kontakty............................................................................................................................ 234
Rozwiązywanie problemów z kontaktami.................................................................................................... 236

Zegar.........................................................................................................................................................237

Rozpoczęcie pracy: zegar...........................................................................................................................237
Informacje: Zegar.......................................................................................................................................238
Personalizacja: zegar................................................................................................................................. 241
Rozwiązywanie problemów z zegarem........................................................................................................ 242

Zadania i notatki........................................................................................................................................ 244

Tworzenie zadania lub notatki.................................................................................................................... 244
Przesyłanie zadania lub notatki.................................................................................................................. 244
Zmiana lub usunięcie zadania lub notatki................................................................................................... 244
Zmiana stanu zadania................................................................................................................................244
Ukrywanie wykonanych zadań................................................................................................................... 245
Wyświetlanie zadań w kalendarzu...............................................................................................................245
Synchronizacja zadań i notatek.................................................................................................................. 245
Kategorie — informacje............................................................................................................................. 247
Podział kontaktów, zadań i notatek na kategorie.........................................................................................248
Tworzenie kategorii dla kontaktów, zadań lub notatek.................................................................................248
Wyłączanie monitu wyświetlanego przed usunięciem elementów................................................................ 248

Pisanie...................................................................................................................................................... 250

Informacje: pisanie.................................................................................................................................... 250
Podpowiedzi: pisanie................................................................................................................................. 257
Personalizacja: Pisanie.............................................................................................................................. 258
Rozwiązywanie problemów z pisaniem....................................................................................................... 260

background image

Klawiatura................................................................................................................................................. 261

Informacje: Klawiatura............................................................................................................................... 261

Język......................................................................................................................................................... 264

Informacje: Język.......................................................................................................................................264
Rozwiązywanie problemów z językiem........................................................................................................266

Ekran.........................................................................................................................................................267

Informacje: ekran.......................................................................................................................................267
Personalizacja: Ekran.................................................................................................................................271
Rozwiązywanie problemów: Ekran..............................................................................................................273

Technologia GPS....................................................................................................................................... 275

Rozpoczęcie pracy: Technologia GPS.........................................................................................................275
Informacje: Technologia GPS..................................................................................................................... 275
Rozwiązywanie problemów z technologią GPS............................................................................................ 277

Mapy......................................................................................................................................................... 279

Informacje: Mapy.......................................................................................................................................279
Podpowiedzi: mapy....................................................................................................................................283
Personalizacja: Mapy................................................................................................................................. 284
Rozwiązywanie problemów z mapami.........................................................................................................285

Aplikacje................................................................................................................................................... 287

Rozpoczęcie pracy: Aplikacje.....................................................................................................................287
Informacje: Aplikacje................................................................................................................................. 288
Podpowiedzi: aplikacje...............................................................................................................................291
Rozwiązywanie problemów z aplikacjami....................................................................................................292

BlackBerry ID ............................................................................................................................................297

Jak: BlackBerry ID .....................................................................................................................................297
Wskazówki: BlackBerry ID ......................................................................................................................... 298
Często zadawane pytania: BlackBerry ID ................................................................................................... 298

background image

BlackBerry Device Software....................................................................................................................... 300

Informacje: Aktualizacja oprogramowania BlackBerry................................................................................ 300
Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem BlackBerry Device Software .............................................302

Zarządzanie połączeniami..........................................................................................................................304

Sieć telefonii komórkowej ..........................................................................................................................304
Technologia Wi-Fi ..................................................................................................................................... 313

Tryb mobilnego punktu aktywnego.............................................................................................................326

Rozpoczęcie pracy: tryb mobilnego punktu aktywnego............................................................................... 326
Informacje: Tryb mobilnego punktu aktywnego...........................................................................................327
Rozwiązywanie problemów: Tryb mobilnego punktu aktywnego.................................................................. 330

Technologia .............................................................................................................................................. 332

Rozpoczęcie pracy: Technologia Bluetooth ................................................................................................332
Informacje: Technologia Bluetooth ............................................................................................................ 334
Rozwiązywanie problemów z technologią Bluetooth ...................................................................................342

Serwer multimediów.................................................................................................................................. 346

Poradnik: Serwer multimediów...................................................................................................................346

Inteligentne akcesoria................................................................................................................................348

Aplikacja Inteligentne akcesoria — informacje........................................................................................... 348
Konfiguracja nowej stacji dokującej............................................................................................................ 348
Zmiana profilu dokowania.......................................................................................................................... 348
Usuwanie zapisanego profilu dokowania.................................................................................................... 349

Zasilanie i akumulator................................................................................................................................350

Rozpoczęcie pracy: Zasilanie i bateria........................................................................................................ 350
Informacje: Zasilanie i bateria.................................................................................................................... 350
Podpowiedzi: zasilanie i akumulator........................................................................................................... 355
Rozwiązywanie problemów: zasilanie i akumulator......................................................................................356

Pamięć masowa i karty multimedialne........................................................................................................357

Informacje: Miejsce w pamięci urządzenia i karty multimedialne.................................................................357

background image

Podpowiedzi: pamięć masowa i karty multimedialne...................................................................................363
Rozwiązywanie problemów: Pamięć masowa i karty multimedialne.............................................................366

Wyszukaj................................................................................................................................................... 367

Informacje: Wyszukiwanie..........................................................................................................................367
Wskazówki: Wyszukiwanie..........................................................................................................................371
Rozwiązywanie problemów: Wyszukiwanie................................................................................................. 372

Zabezpieczenia..........................................................................................................................................373

Rozpoczęcie pracy: zabezpieczenia........................................................................................................... 373
Wskazówki: zabezpieczenia....................................................................................................................... 376
Podpowiedzi: zabezpieczenia.....................................................................................................................406
Rozwiązywanie problemów z bezpieczeństwem..........................................................................................408

Rejestry usług i raporty diagnostyczne........................................................................................................411

Generowanie, wyświetlanie, wysyłanie i usuwanie raportu diagnostycznego................................................ 411
Akceptowanie, usuwanie i przywracanie rejestru usług .............................................................................. 411
Ustawianie domyślnego adresata raportów diagnostycznych...................................................................... 412
Jak znaleźć numer modelu posiadanego smartfonu oraz wersję oprogramowania BlackBerry Device

Software .............................................................................................................................................. 412

Nie mogę przeprowadzić diagnostyki lub wysłać raportu diagnostycznego.................................................. 412

Synchronizacja.......................................................................................................................................... 414

Wskazówki: synchronizacja........................................................................................................................ 414
Rozwiązywanie problemów z synchronizacją.............................................................................................. 417

Opcje dostępności..................................................................................................................................... 419

Rozpoczęcie pracy: Dostępność.................................................................................................................419
Informacje: Dostępność............................................................................................................................. 419

Kalkulator..................................................................................................................................................425

Korzystanie z kalkulatora ...........................................................................................................................425
Przeliczanie jednostek miary...................................................................................................................... 425

Słownik pojęć.............................................................................................................................................426

background image

Informacje prawne .................................................................................................................................... 428