วิธีใช้ BlackBerry 9720

background image

BlackBerry 9720 Smartphone

เวอรชัน: 7.1

คูมือผูใช

background image

ตีพิมพ: 2013-08-13

SWD-20130813111629244

background image

เนื้อหา

วิธีใชฉบับยอ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................10

เริ่มตนใชงาน: สมารทโฟนของคุณ............................................................................................................................................................................................................................................................. 10
หัวขอยอดนิยม.............................................................................................................................................................................................................................................................................................28
เคล็ดลับยอดนิยม.........................................................................................................................................................................................................................................................................................32
การแกปญหาทั่วไป........................................................................................................................................................................................................................................................................................38

เคล็ดลับและช็อตคัต......................................................................................................................................................................................................................................................................................42

เคล็ดลับ: การทำสิ่งตางๆ ไดรวดเร็ว..........................................................................................................................................................................................................................................................42
เคล็ดลับ: การยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่ .................................................................................................................................................................................................................................................42
เคล็ดลับ: การคนหาแอปพลิเคชัน.................................................................................................................................................................................................................................................................43
เคล็ดลับ: การเพิ่มพื้นที่วางสำหรับเพลง รูปภาพ วิดีโอ และไฟลตางๆ ของคุณ.....................................................................................................................................................................................44
เคล็ดลับ: การเพิ่มพื้นที่วางเพื่อทำใหสมารทโฟนของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด........................................................................................................................................................................................44
เคล็ดลับ: การอัปเดตซอฟตแวร..................................................................................................................................................................................................................................................................45
เคล็ดลับ: การเก็บขอมูลของคุณใหปลอดภัย.............................................................................................................................................................................................................................................46
เคล็ดลับ: การจัดการสัญลักษณแสดง ..................................................................................................................................................................................................................................................... 46
ช็อตคัต: โทรศัพท........................................................................................................................................................................................................................................................................................47
ช็อตคัต: ขอความ........................................................................................................................................................................................................................................................................................47
ช็อตคัต: ไฟลและไฟลแนบ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 49
ช็อตคัต: การพิมพดวยแปนพิมพ............................................................................................................................................................................................................................................................... 49
ช็อตคัต: มีเดีย..............................................................................................................................................................................................................................................................................................50
ช็อตคัต: เบราเซอร...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 51
ช็อตคัต: คนหา.............................................................................................................................................................................................................................................................................................52
ช็อตคัต: ปฏิทิน............................................................................................................................................................................................................................................................................................53
การแกปญหา: ช็อตคัต................................................................................................................................................................................................................................................................................ 54

โทรศัพท........................................................................................................................................................................................................................................................................................................55

วิธีการ: โทรศัพท..........................................................................................................................................................................................................................................................................................55
เคล็ดลับ: โทรศัพท........................................................................................................................................................................................................................................................................................72
ปรับแตง: โทรศัพท.......................................................................................................................................................................................................................................................................................73
การแกปญหา: โทรศัพท...............................................................................................................................................................................................................................................................................76

background image

คำสั่งเสียง.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 79

วิธีการ: คำสั่งเสียง......................................................................................................................................................................................................................................................................................79
การแกปญหา: คำสั่งเสียง............................................................................................................................................................................................................................................................................81

ขอความ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................82

เริ่มตนใชงาน: แอปพลิเคชันขอความ...........................................................................................................................................................................................................................................................82
วิธีการ: แอปพลิเคชันขอความ.....................................................................................................................................................................................................................................................................83
เคล็ดลับ: แอปพลิเคชันขอความ................................................................................................................................................................................................................................................................115
ปรับแตง: แอปพลิเคชันขอความ................................................................................................................................................................................................................................................................118
การแกปญหา: แอปพลิเคชันขอความ........................................................................................................................................................................................................................................................122

ไฟลและเอกสารแนบ.................................................................................................................................................................................................................................................................................... 127

วิธีการ: ไฟล .............................................................................................................................................................................................................................................................................................127
เคล็ดลับ: ไฟล ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................133
การแกปญหา: ไฟล ...................................................................................................................................................................................................................................................................................134

มีเดีย...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................136

เริ่มตนใชงาน: มีเดีย................................................................................................................................................................................................................................................................................... 136
วิธีการ: มีเดีย.............................................................................................................................................................................................................................................................................................137
เคล็ดลับ: มีเดีย...........................................................................................................................................................................................................................................................................................155
การแกปญหา: มีเดีย...................................................................................................................................................................................................................................................................................156

เสียงเรียกเขา เสียง และการเตือน..............................................................................................................................................................................................................................................................160

วิธีการ: เสียงเรียกเขา, เสียง และการเตือน.............................................................................................................................................................................................................................................. 160
การแกปญหา: เสียงเรียกเขา เสียง และการเตือน.....................................................................................................................................................................................................................................164

เบราเซอร....................................................................................................................................................................................................................................................................................................165

วิธีการ: เบราเซอร......................................................................................................................................................................................................................................................................................165
เคล็ดลับ: เบราเซอร...................................................................................................................................................................................................................................................................................177
ปรับแตง: เบราเซอร...................................................................................................................................................................................................................................................................................179
การแกปญหา: เบราเซอร...........................................................................................................................................................................................................................................................................179

ปฏิทิน......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 181

เริ่มตนใชงาน: ปฏิทิน..................................................................................................................................................................................................................................................................................181

background image

วิธีการ: ปฏิทิน...........................................................................................................................................................................................................................................................................................182
เคล็ดลับ: ปฏิทิน.........................................................................................................................................................................................................................................................................................190
ปรับแตง: ปฏิทิน.........................................................................................................................................................................................................................................................................................191
การแกปญหา: ปฏิทิน.................................................................................................................................................................................................................................................................................192

ผูติดตอ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................194

เริ่มตนใชงาน: ผูติดตอ..............................................................................................................................................................................................................................................................................194
วิธีการ: ผูติดตอ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 196
ปรับแตง: ผูติดตอ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................205
การแกปญหา: ผูติดตอ.............................................................................................................................................................................................................................................................................207

นาฬิกา........................................................................................................................................................................................................................................................................................................208

เริ่มตนใชงาน: นาฬิกา................................................................................................................................................................................................................................................................................208
วิธีการ: นาฬิกา..........................................................................................................................................................................................................................................................................................209
ปรับแตง: นาฬิกา.......................................................................................................................................................................................................................................................................................212
การแกปญหา: นาฬิกา...............................................................................................................................................................................................................................................................................213

งานและบันทึกชวยจำ..................................................................................................................................................................................................................................................................................214

สงงานหรือบันทึกชวยจำ..........................................................................................................................................................................................................................................................................214
สงงานหรือบันทึกชวยจำ..........................................................................................................................................................................................................................................................................214
เปลี่ยนหรือลบงานหรือบันทึกชวยจำ.......................................................................................................................................................................................................................................................214
เปลี่ยนสถานะของงาน................................................................................................................................................................................................................................................................................214
ซอนงานที่เสร็จแลว....................................................................................................................................................................................................................................................................................215
แสดงงานในปฏิทิน......................................................................................................................................................................................................................................................................................215
การซิงโครไนซงานและบันทึกชวยจำ...........................................................................................................................................................................................................................................................215
เกี่ยวกับชนิด...............................................................................................................................................................................................................................................................................................217
จัดชนิดผูติดตอ งาน หรือบันทึกชวยจำ.................................................................................................................................................................................................................................................217
สรางชนิดสำหรับผูติดตอ งาน หรือบันทึกชวยจำ.................................................................................................................................................................................................................................217
ปดพรอมตที่ปรากฏขึ้นกอนที่คุณจะลบรายการ......................................................................................................................................................................................................................................217

การพิมพ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................219

วิธีการ: การพิมพ......................................................................................................................................................................................................................................................................................219
เคล็ดลับ: การพิมพ................................................................................................................................................................................................................................................................................... 225
ปรับแตง: การพิมพ...................................................................................................................................................................................................................................................................................226
การแกปญหา: การพิมพ...........................................................................................................................................................................................................................................................................228

background image

แปนพิมพ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................229

วิธีการ: แปนพิมพ......................................................................................................................................................................................................................................................................................229

ภาษา...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................232

วิธีการ: ภาษา.............................................................................................................................................................................................................................................................................................232
การแกปญหา: ภาษา..................................................................................................................................................................................................................................................................................233

การแสดงบนหนาจอ...................................................................................................................................................................................................................................................................................235

วิธีการ: การแสดงบนหนาจอ....................................................................................................................................................................................................................................................................235
ปรับแตง: การแสดงบนหนาจอ..................................................................................................................................................................................................................................................................239
การแกปญหา: การแสดงบนหนาจอ..........................................................................................................................................................................................................................................................241

เทคโนโลยี GPS..........................................................................................................................................................................................................................................................................................242

เริ่มตนใชงาน: เทคโนโลยี GPS.................................................................................................................................................................................................................................................................. 242
วิธีการ: เทคโนโลยี GPS............................................................................................................................................................................................................................................................................242
การแกปญหา: เทคโนโลยี GPS..................................................................................................................................................................................................................................................................244

แผนที่..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................245

วิธีการ: แผนที่............................................................................................................................................................................................................................................................................................245
เคล็ดลับ: แผนที่......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 249
ปรับแตง: แผนที่.........................................................................................................................................................................................................................................................................................249
การแกปญหา: แผนที่.................................................................................................................................................................................................................................................................................251

แอปพลิเคชัน...............................................................................................................................................................................................................................................................................................252

เริ่มตนใชงาน: แอปพลิเคชัน.......................................................................................................................................................................................................................................................................252
วิธีการ: แอปพลิเคชัน.................................................................................................................................................................................................................................................................................253
เคล็ดลับ: แอปพลิเคชัน..............................................................................................................................................................................................................................................................................255
การแกปญหา: แอปพลิเคชัน......................................................................................................................................................................................................................................................................256

BlackBerry ID .........................................................................................................................................................................................................................................................................................259

วิธีการ: BlackBerry ID ...........................................................................................................................................................................................................................................................................259
เคล็ดลับ: BlackBerry ID .........................................................................................................................................................................................................................................................................260
คำถามที่ถามบอย: BlackBerry ID ..........................................................................................................................................................................................................................................................260

background image

BlackBerry Device Software................................................................................................................................................................................................................................................................262

วิธีการ: BlackBerry Device Software..................................................................................................................................................................................................................................................262
การแกปญหา: BlackBerry Device Software ......................................................................................................................................................................................................................................263

จัดการการเชื่อมตอ...................................................................................................................................................................................................................................................................................265

เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ .......................................................................................................................................................................................................................................................................265
เทคโนโลยี Wi-Fi .......................................................................................................................................................................................................................................................................................272

โหมด Mobile Hotspot............................................................................................................................................................................................................................................................................284

เริ่มตนใชงาน: โหมด Mobile Hotspot.....................................................................................................................................................................................................................................................284
วิธีการ: โหมด Mobile Hotspot..............................................................................................................................................................................................................................................................285
การแกปญหา: โหมด Mobile Hotspot....................................................................................................................................................................................................................................................287

เทคโนโลยี Bluetooth ................................................................................................................................................................................................................................................................................289

เริ่มตนใชงาน: เทคโนโลยี Bluetooth ........................................................................................................................................................................................................................................................289
วิธีการ: เทคโนโลยี Bluetooth ..................................................................................................................................................................................................................................................................290
การแกปญหา: เทคโนโลยี เทคโนโลยี Bluetooth ......................................................................................................................................................................................................................................297

เซิรฟเวอรมีเดีย..........................................................................................................................................................................................................................................................................................300

วิธีการ: เซิรฟเวอรมีเดีย............................................................................................................................................................................................................................................................................300

อุปกรณเสริมสมารท.................................................................................................................................................................................................................................................................................302

เกี่ยวกับแอปพลิเคชันอุปกรณเสริมสมารท..............................................................................................................................................................................................................................................302
ตั้งคาด็อคใหม............................................................................................................................................................................................................................................................................................302
เปลี่ยนโปรไฟลด็อค....................................................................................................................................................................................................................................................................................302
ลบโปรไฟลด็อคที่บันทึก.............................................................................................................................................................................................................................................................................303

พลังงานและแบตเตอรี่ ...............................................................................................................................................................................................................................................................................304

เริ่มตนใชงาน: พลังงานและแบตเตอรี่.........................................................................................................................................................................................................................................................304
วิธีการ: พลังงานและแบตเตอรี่..................................................................................................................................................................................................................................................................304
เคล็ดลับ: พลังงานและแบตเตอรี่................................................................................................................................................................................................................................................................308
การแกปญหา: พลังงานและแบตเตอรี่........................................................................................................................................................................................................................................................309

พื้นที่เก็บขอมูลและมีเดียการด....................................................................................................................................................................................................................................................................310

วิธีการ: พื้นที่เก็บขอมูลและมีเดียการด......................................................................................................................................................................................................................................................310

background image

เคล็ดลับ: พื้นที่เก็บขอมูลและมีเดียการด....................................................................................................................................................................................................................................................315
การแกปญหา: พื้นที่เก็บขอมูลและมีเดียการด............................................................................................................................................................................................................................................317

คนหา..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................318

วิธีการ: การคนหา.....................................................................................................................................................................................................................................................................................318
เคล็ดลับ: การคนหา...................................................................................................................................................................................................................................................................................321
การแกปญหา: การคนหา...........................................................................................................................................................................................................................................................................322

การรักษาความปลอดภัย...........................................................................................................................................................................................................................................................................323

เริ่มตนใชงาน: การรักษาความปลอดภัย...................................................................................................................................................................................................................................................323
วิธีการ: การรักษาความปลอดภัย............................................................................................................................................................................................................................................................ 325
เคล็ดลับ: การรักษาความปลอดภัย..........................................................................................................................................................................................................................................................352
การแกปญหา: การรักษาความปลอดภัย..................................................................................................................................................................................................................................................354

สมุดบริการและรายงานการวินิจฉัย...........................................................................................................................................................................................................................................................356

รัน ดู สง หรือลบรายงานการวินิจฉัย....................................................................................................................................................................................................................................................356
ยอมรับ ลบ หรือเรียกคืนสมุดบริการ ....................................................................................................................................................................................................................................................356
ตั้งคาผูรับดีฟอลตสำหรับรายงานการวินิจฉัย.......................................................................................................................................................................................................................................356
คนหาหมายเลขรุนสมารทโฟนของคุณและเวอรชันของ BlackBerry Device Software ....................................................................................................................................................................357
ฉันไมสามารถรันหรือสงรายงานการวินิจฉัยได....................................................................................................................................................................................................................................... 357

การซิงโครไนซ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 358

วิธีการ: การซิงโครไนซ..............................................................................................................................................................................................................................................................................358
การแกปญหา: การซิงโครไนซ....................................................................................................................................................................................................................................................................360

ตัวเลือกระบบชวยในการเขาถึง..................................................................................................................................................................................................................................................................362

เริ่มตนใชงาน: ระบบชวยในการเขาถึง........................................................................................................................................................................................................................................................362
วิธีการ: ระบบชวยในการเขาถึง..................................................................................................................................................................................................................................................................362

เครื่องคิดเลข..............................................................................................................................................................................................................................................................................................367

ใชเครื่องคิดเลข .........................................................................................................................................................................................................................................................................................367
แปลงคาหนวยวัด.......................................................................................................................................................................................................................................................................................367

คำศัพท.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................368

background image

ประกาศทางกฎหมาย ................................................................................................................................................................................................................................................................................370