BlackBerry 9720 - ทำให้โฟลเดอร์รายการที่ลบในคอมพิวเตอร์ของคุณว่างเปล่าจากสมาร์ทโฟนของคุณ

background image

ทำใหโฟลเดอรรายการที่ลบในคอมพิวเตอรของคุณวางเปลาจากสมารทโฟนของคุณ

กอนที่คุณจะเริ่ม: ในการดำเนินการนี้ บัญชีอีเมลที่ทำงานของคุณตองใช BlackBerry Enterprise Server ที่สนับสนุนคุณสมบัตินี้ สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ติดตอผูดูแลระบบของคุณ

1.

คลิกไอคอน ขอความ บนหนาจอหลัก

2.

กดปุม

> ตัวเลือก > การปรับอีเมลใหตรงกัน

3.

หากฟลด บริการขอความ ปรากฏขึ้น ใหตั้งคาฟลดนี้เปนบัญชีอีเมลที่เหมาะสม

4.

กดปุม

> กำจัดรายการที่ลบ