BlackBerry 9720 - หยุดการเพิ่มรายการในพจนานุกรมที่กำหนดเองโดยอัตโนมัติ

background image

หยุดการเพิ่มรายการในพจนานุกรมที่กำหนดเองโดยอัตโนมัติ

1.

คลิกไอคอน ตัวเลือก บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2.

คลิก การพิมพและภาษา > การพิมพ

3.

สำหรับแปนพิมพ ใหคลิก ตัวเลือกสไตลขั้นสูง

4.

ลางชองทำเครื่องหมาย การพิมพ

5.

ลางชองทำเครื่องหมาย ชื่อ

6.

ตั้งคาฟลด อีเมล เปน ปด

7.

กดปุม

> บันทึก