BlackBerry 9720 - ฉันไม่สามารถดาวน์โหลดใบรับรองหรือคีย์ PGP จากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ LDAP ได้

background image

ฉันไมสามารถดาวนโหลดใบรับรองหรือคีย PGP จากเซิรฟเวอรที่ใช LDAP ได

ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

ตรวจสอบวาองคกรของคุณอนุญาตใหคุณดาวนโหลดใบรับรองหรือคีย PGP จากเซิรฟเวอรที่ใช LDAP สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ติดตอผูดูแลระบบของคุณ

หากคุณเปลี่ยนประเภทการเชื่อมตอที่สมารทโฟน BlackBerry ของคุณใชเพื่อเชื่อมตอกับเซิรฟเวอรที่ใช LDAP ใหลองใชประเภทการเชื่อมตอดีฟอลต