BlackBerry 9720 - ใช้ใบรับรองเพื่อเข้ารหัสคีย์การเข้ารหัสบนสมาร์ทโฟนของคุณ

background image

ใชใบรับรองเพื่อเขารหัสคียการเขารหัสบนสมารทโฟนของคุณ

กอนที่คุณจะเริ่ม: ในการดำเนินการนี้ บัญชีอีเมลที่ทำงานของคุณตองใช BlackBerry Enterprise Server ที่สนับสนุนคุณสมบัตินี้ สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ติดตอผูดูแลระบบของคุณ

หากคุณเปดการเขารหัสขอมูลที่จัดเก็บในสมารทโฟน BlackBerry และเครื่องอานสมารทการดของคุณรองรับคุณสมบัตินี้ คุณสามารถใชใบรับรองจากสมารทการดเพื่อเขารหัสคียการเขารหัสบนสมารทโฟนของคุณ
ได

1.

คลิกไอคอน ตัวเลือก บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2.

คลิก การรักษาความปลอดภัย > การเขารหัส

3.

เลือกชองทำเครื่องหมาย การปองกันแบบ 2 ปจจัย

คูมือผูใช

การรักษาความปลอดภัย

332

background image

4.

กดปุม

> บันทึก