BlackBerry 9720 - ตั้งค่าหรือเปลี่ยนรหัสผ่านสมาร์ทโฟน

background image

ตั้งคาหรือเปลี่ยนรหัสผานสมารทโฟน

หากคุณลืมรหัสผานสมารทโฟน BlackBerry ของคุณ จะไมสามารถกูคืนได คุณสามารถรีเซ็ตรหัสผานไดโดยไมตองทราบรหัสผานปจจุบันของคุณโดยการลบขอมูลสมารทโฟนทั้งหมดของคุณ

Research In Motion ขอแนะนำใหคุณสรางและบันทึกไฟลสำรองขอมูลไวในคอมพิวเตอรเปนประจำ โดยเฉพาะอยางยิ่งกอนการอัปเดตซอฟตแวร การจัดเตรียมไฟลสำรองขอมูลที่เปนปจจุบันไวในคอมพิวเตอรจะชวย
ใหคุณสามารถกูคืนขอมูลในสมารทโฟนไดในกรณีที่สมารทโฟนสูญหาย ถูกโจรกรรม หรือเสียหายจากสาเหตุที่ไมสามารถคาดการณได

1.

คลิกไอคอน ตัวเลือก บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2.

คลิก การรักษาความปลอดภัย > รหัสผาน

ในการตั้งคารหัสผาน ใหคลิก ตั้งคารหัสผาน

ในการเปลี่ยนรหัสผาน ใหคลิก เปลี่ยนรหัสผาน

3.

พิมพรหัสผาน

4.

กดปุม

> บันทึก

หากตองการปดรหัสผานสมารทโฟน ใหลางชองทำเครื่องหมาย เปดใช
ขอมูลที่เกี่ยวของ

ตองการรหัสผานสมารทโฟนของคุณกอนการเพิ่มแอปพลิเคชัน,

254

ล็อคหรือปลดล็อคสมารทโฟนของคุณ,

31

เกี่ยวกับการสำรองและเรียกคืนขอมูลในสมารทโฟน,

182

เกี่ยวกับการปองกันดวยรหัสผาน,

325

ฉันลืมรหัสผานสมารทโฟนของฉัน,

40

ลบขอมูลสมารทโฟน แอปพลิเคชันอื่น หรือไฟลมีเดียการด,

328