BlackBerry 9720 - เมนูป็อปอัปปรากฏขึ้นเมื่อฉันแตะที่หน้าจอ

background image

เมนูปอปอัปปรากฏขึ้นเมื่อฉันแตะที่หนาจอ

เมื่อคุณใชนิ้วแตะที่หนาจอคางไวเปนระยะเวลาหนึ่ง เมนูปอปอัปจะปรากฏขึ้นเพื่อชวยใหสามารถเลือกรายการเมนูที่ใชบอยไดอยางรวดเร็ว

คุณสามารถปดเมนูปอปอัปหรือเปลี่ยนตัวเลือกความไวทัชสกรีนเพื่อเพิ่มชวงเวลากอนที่เมนูปอปอัปจะปรากฏขึ้นได
ขอมูลที่เกี่ยวของ

ปดเมนูปอปอัป,

238

ตั้งคาความไวของทัชสกรีน,

222

คูมือผูใช

การแสดงบนหนาจอ

241