BlackBerry 9720 - เปลี่ยนตัวเลือกในการดาวน์โหลดเอกสารแนบในข้อความที่เข้ารหัส

background image

เปลี่ยนตัวเลือกในการดาวนโหลดเอกสารแนบในขอความที่เขารหัส

1.

คลิกไอคอน ตัวเลือก บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2.

คลิก การรักษาความปลอดภัย > S/MIME หรือ PGP

3.

ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

หากตองการดาวนโหลดเอกสารแนบในขอความที่เขารหัสอัตโนมัติ ใหเปลี่ยนฟลด การสนับสนุนเอกสารแนบที่เขารหัส เปน อัตโนมัติ

หากตองการดาวนโหลดเอกสารแนบในขอความที่เขารหัสดวยตนเอง ใหเปลี่ยนฟลด การสนับสนุนเอกสารแนบที่เขารหัส เปน ดวยตนเอง

หากตองการปองกันสมารทโฟน BlackBerry ของคุณจากการดาวนโหลดเอกสารแนบในขอความที่เขารหัส ใหเปลี่ยนฟลด การสนับสนุนเอกสารแนบที่เขารหัส เปน ไม

4.

กดปุม

> บันทึก