BlackBerry 9720 - เข้ารหัสข้อความโดยใช้การเข้ารหัสที่สร้างด้วย IBM Notes

background image

เขารหัสขอความโดยใชการเขารหัสที่สรางดวย IBM Notes

1.

เมื่อเขียน สงตอ หรือตอบกลับขอความ ใหเปลี่ยนฟลด การเขารหัส เปน การเขารหัสของ Lotus Notes

2.

หากคุณไดรับพรอมต ใหพิมพรหัสผาน IBM Notes ID ของคุณ