BlackBerry 9720 - เปลี่ยน ย้าย หรือลบเครือข่าย Wi-Fi ที่บันทึก

background image

เปลี่ยน ยาย หรือลบเครือขาย Wi-Fi ที่บันทึก

1.

คลิกสวนการติดตอที่ดานบนของหนาจอ หรือคลิกไอคอน จัดการการเชื่อมตอ บนหนาจอหลัก

2.

คลิก เครือขาย Wi-Fi > เครือขาย Wi-Fi ที่บันทึก

3.

ไฮไลตเครือขาย Wi-Fi ที่บันทึก

4.

กดปุม

ในการเปลี่ยนตัวเลือกสำหรับเครือขายที่บันทึก ใหคลิก แกไข เปลี่ยนตัวเลือก คลิก บันทึก

ในการยายเครือขายที่บันทึกและเปลี่ยนลำดับการเชื่อมตอของสมารทโฟน BlackBerry ของคุณกับเครือขายที่คุณบันทึก ใหคลิก ยาย คลิกตำแหนงใหม

ในการลบเครือขายที่บันทึก ใหคลิก ลบ

ขอมูลที่เกี่ยวของ

ตัวเลือกสำหรับเครือขาย Wi-Fi ที่บันทึก,

278