BlackBerry 9720 - เปิด ปิด หรือตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อเครือข่าย

background image

เปด ปด หรือตรวจสอบสถานะการเชื่อมตอเครือขาย

คุณควรปดการเชื่อมตอเครือขายไวตลอดเวลาในบางสถานที่ เชน บนเครื่องบิน หรือในโรงพยาบาล สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หนังสือ

ขอมูลความปลอดภัยและผลิตภัณฑ

สำหรับอุปกรณ BlackBerry ของ

คุณ

คลิกสวนการติดตอที่ดานบนของหนาจอ หรือคลิกไอคอน จัดการการเชื่อมตอ บนหนาจอหลัก

หากตองการเปดการเชื่อมตอเครือขาย ใหเลือกชองทำเครื่องหมายขางประเภทการเชื่อมตอ

หากตองการปดการเชื่อมตอเครือขาย ใหลางชองทำเครื่องหมายขางประเภทการเชื่อมตอ

หากตองการเปดการเชื่อมตอเครือขาย ซึ่งเคยเปดใชกอนหนานี้ ใหคลิก เรียกคืนการเชื่อมตอ

หากตองการตรวจสอบสถานะการเชื่อมตอเครือขาย ใหคลิก สถานะบริการ

ขอมูลที่เกี่ยวของ

ฉันไมสามารถเชื่อมตอกับเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ได,

271

ฉันไมสามารถเชื่อมตอกับเครือขาย Wi-Fi,

282