BlackBerry 9720 - ช็อตคัตปฏิทิน

background image

ช็อตคัตปฏิทิน

ช็อตคัตบางอยางอาจใชไมได ขึ้นอยูกับภาษาที่ปอนสำหรับการพิมพที่คุณใช

สำหรับช็อตคัตในมุมมองวัน ใหกดปุม

> ตัวเลือก คลิก การแสดงปฏิทินและการดำเนินการ ลางกลองทำเครื่องหมาย เปดใชงานรายการบันทึกดวน

กำหนดเวลาการนัดหมาย

กด C

เปลี่ยนเปนมุมมองตารางงาน

กด A

เปลี่ยนเปนมุมมองวัน

กด D

เปลี่ยนเปนมุมมองสัปดาห

กด W

เปลี่ยนเปนมุมมองเดือน

กด M

คูมือผูใช

ปฏิทิน

190

background image

ยายไปยังสัปดาห เดือน หรือวันถัดไปในมุมมองตารางงาน

กดปุม

ยายไปยังสัปดาห เดือน หรือวันกอนหนาในมุมมองตารางงาน

กดปุม

และปุม

ยายไปยังวันที่ปจจุบัน

กด T

ยายไปยังวันที่ระบุ

กด G