BlackBerry 9720 - ค้นหาผู้ติดต่อ

background image

คนหาผูติดตอ

คุณสามารถคนหาผูติดตอในรายชื่อผูติดตอ หรือหากบัญชีอีเมลใช BlackBerry Enterprise Server คุณยังสามารถคนหาผูติดตอในรายชื่อผูติดตอของหนวยงานของคุณไดดวย

1.

คลิกไอคอน ผูติดตอ บนหนาจอหลัก

ในการการคนหาผูติดตอในรายชื่อผูติดตอ ใหพิมพทั้งหมดหรือบางสวนของชื่อผูติดตอ

ในการคนหาผูติดตอในรายชื่อผูติดตอของหนวยงานของคุณ ใหคลิก การคนหาระยะไกล พิมพทั้งหมดหรือบางสวนของชื่อผูติดตอ คลิก ตกลง

2.

ไฮไลตผูติดตอ

3.

กดปุม

ในการดูขอมูลของผูติดตอ คลิก ดู

ในการเพิ่มผูติดตอจากรายชื่อผูติดตอของหนวยงานของคุณลงในรายชื่อผูติดตอของคุณ ใหคลิก เพิ่มในผูติดตอ

ในการเพิ่มผูติดตอทั้งหมดจากรายชื่อผูติดตอของหนวยงานของคุณลงในรายชื่อผูติดตอของคุณ ใหคลิก เพิ่มทั้งหมด

ในการดู 20 รายการที่ตรงกันถัดไปในรายชื่อผูติดตอของหนวยงานของคุณ ใหคลิก เรียกใชผลลัพธเพิ่มเติม

ในการจำกัดผลการคนหาเมื่อชื่อผูติดตอมีหลายรายการที่ตรงกัน ใหไฮไลตชื่อผูติดตอ คลิก แกปญหา

ในการลบผลการคนหาหลังจากคุณคนหารายชื่อผูติดตอของหนวยงานของคุณ ใหคลิก ลบการคนหา

ในการเริ่มตนการคนหาใหมเมื่อคุณคนหารายชื่อผูติดตอของหนวยงานของคุณ ใหคลิก คนหา

ขอมูลที่เกี่ยวของ

เปลี่ยนวิธีแสดงรายชื่อผูติดตอในผลการคนหาระยะไกล,

204