BlackBerry 9720 - ปิดโปรไฟล์ Bluetooth

background image

ปดโปรไฟล Bluetooth

1.

คลิกสวนการติดตอที่ดานบนของหนาจอ หรือคลิกไอคอน จัดการการเชื่อมตอ บนหนาจอหลัก

2.

คลิก เครือขายและการเชื่อมตอ > การเชื่อมตอ Bluetooth

3.

กดปุม

> ตัวเลือก

4.

ในสวน บริการ ใหลางชองทำเครื่องหมายที่อยูขางโปรไฟล Bluetooth หนึ่งโปรไฟลหรือมากกวา

5.

กดปุม

> บันทึก

ขอมูลที่เกี่ยวของ

โปรไฟล Bluetooth,

293