BlackBerry 9720 - เปิดหรือปิดการแจ้งการเชื่อมต่อ Bluetooth

background image

เปดหรือปดการแจงการเชื่อมตอ Bluetooth

1.

คลิกสวนการติดตอที่ดานบนของหนาจอ หรือคลิกไอคอน จัดการการเชื่อมตอ บนหนาจอหลัก

2.

คลิก เครือขายและการเชื่อมตอ > การเชื่อมตอ Bluetooth

3.

กดปุม

> ตัวเลือก

ในการปดการแจงการเชื่อมตอ Bluetooth ใหลางชองทำเครื่องหมาย ตัวบงชี้สถานะการเชื่อมตอ LED

ในการเปดการแจงการเชื่อมตอ Bluetooth ใหเลือกชองทำเครื่องหมาย ตัวบงชี้สถานะการเชื่อมตอ LED

4.

กดปุม

> บันทึก