BlackBerry 9720 - เปลี่ยนสี LED ของคุณ

background image

เปลี่ยนสี LED ของคุณ

คุณสามารถเปลี่ยนสี LED หรือให LED กระพริบหลายสีสำหรับการโทร การแจงขอความ การเตือนกิจกรรม หรือการแจงแอปพลิเคชันอื่นๆ

1.

คลิกไอคอน โปรไฟลเสียงและเตือน บนหนาจอหลัก

2.

คลิก เปลี่ยนเสียงและการเตือน

3.

หากจำเปน ใหขยายสวน

4.

คลิกตัวเลือก ตัวอยางเชน ในการเปลี่ยนสี LED ของคุณสำหรับการโทร ใหคลิก โทรศัพท

5.

เปลี่ยนฟลด LED

6.

กดปุม

> บันทึก

หมายเหตุ: คุณไมสามารถเปลี่ยนสี LED สำหรับการแจงการครอบคลุมบริการไรสาย การเชื่อมตอ Bluetooth หรือระดับพลังงานแบตเตอรี่ได