BlackBerry 9720 - ส่งตำแหน่ง

background image

สงตำแหนง

คุณสามารถสงตำแหนงเปนขอความ เชน ในอีเมลหรือขอความแบบทันที ขอความที่คุณสงจะรวมลิงคไปยังตำแหนงนั้น เพื่อใหผูรับสามารถดูตำแหนงในแผนที่ได

1.

ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

• ในการสงตำแหนงที่คุณกำลังดูบนแผนที่ ใหกดปุม
• ในการสงตำแหนงที่อยูในรายการ เชน รายการตำแหนงโปรดของคุณ ใหไปที่รายการดังกลาว ไฮไลตตำแหนง กดปุม

2.

คลิก สงตำแหนง

3.

คลิกประเภทขอความ