Hỗ trợ BlackBerry 9720

background image

BlackBerry 9720 Smartphone

Phiên bản: 7.1

Hướng dẫn sử dụng

background image

Đã công bố: 2013-08-13

SWD-20130813113954606

background image

Nội dung

Trợ giúp nhanh............................................................................................................................... 10

Bắt đầu sử dụng: Điện thoại thông minh của bạn...............................................................................10
Các chủ đề phổ biến....................................................................................................................... 29
Các mẹo phổ biến........................................................................................................................... 34
Gỡ rối thông thường........................................................................................................................ 43

Mẹo và phím tắt..............................................................................................................................48

Mẹo: Thực hiện nhanh công việc...................................................................................................... 48
Mẹo: Kéo dài tuổi thọ của pin ......................................................................................................... 49
Mẹo: Tìm ứng dụng.........................................................................................................................50
Mẹo: Giải phóng bộ nhớ cho các tập tin, nhạc, ảnh và phim................................................................51
Mẹo: Giải phóng bộ nhớ để tối ưu hóa hiệu suất điện thoại thông minh của bạn....................................52
Mẹo: Cập nhật phần mềm của bạn................................................................................................... 53
Mẹo: Giữ thông tin của bạn an toàn.................................................................................................. 53
Mẹo: Quản lý chỉ báo ..................................................................................................................... 54
Phím tắt: Điện thoại........................................................................................................................55
Phím tắt: Tin nhắn..........................................................................................................................56
Phím tắt: Tập tin và phần đính kèm..................................................................................................57
Phím tắt: Nhập văn bằng bàn phím vật lý..........................................................................................58
Phím tắt: Đa phương tiện.................................................................................................................59
Phím tắt: Trình duyệt...................................................................................................................... 60
Phím tắt: Tìm kiếm......................................................................................................................... 61
Phím tắt: Lịch................................................................................................................................ 62
Gỡ rối: Phím tắt.............................................................................................................................. 62

Điện thoại...................................................................................................................................... 64

Cách sử dụng: Điện thoại.................................................................................................................64
Mẹo: Điện thoại.............................................................................................................................. 83
Cài đặt riêng: Điện thoại..................................................................................................................84
Gỡ rối: Điện thoại............................................................................................................................88

background image

Lệnh thoại......................................................................................................................................92

Cách sử dụng: Lệnh thoại................................................................................................................ 92
Gỡ rối: Lệnh thoại........................................................................................................................... 94

Tin nhắn........................................................................................................................................ 96

Bắt đầu sử dụng: Ứng dụng thư tín...................................................................................................96
Hướng dẫn sử dụng: Ứng dụng thư tín.............................................................................................. 97
Mẹo: ứng dụng Tin nhắn................................................................................................................134
Cài đặt riêng: ứng dụng Tin nhắn................................................................................................... 137
Gỡ rối: ứng dụng Tin nhắn............................................................................................................. 141

Tập tin và file đính kèm.................................................................................................................148

Cách sử dụng: Tập tin .................................................................................................................. 148
Mẹo: Tập tin ................................................................................................................................155
Gỡ rối: Tập tin ............................................................................................................................. 156

Đa phương tiện.............................................................................................................................157

Bắt đầu sử dụng: Đa phương tiện................................................................................................... 157
Hướng dẫn sử dụng: Đa phương tiện............................................................................................... 159
Mẹo: Đa phương tiện.....................................................................................................................178
Gỡ rối: Đa phương tiện.................................................................................................................. 179

Nhạc chuông, âm thanh và cảnh báo.............................................................................................. 183

Cách sử dụng: Nhạc chuông, âm thanh và cảnh báo.........................................................................183
Gỡ rối: Nhạc chuông, âm thanh và cảnh báo....................................................................................188

Trình duyệt.................................................................................................................................. 189

Cách sử dụng: Trình duyệt............................................................................................................. 189
Mẹo: Trình duyệt.......................................................................................................................... 203
Cài đặt riêng: Trình duyệt.............................................................................................................. 204
Gỡ rối: Trình duyệt........................................................................................................................ 205

Lịch.............................................................................................................................................207

Bắt đầu sử dụng: Lịch................................................................................................................... 207

background image

Cách sử dụng: Lịch....................................................................................................................... 208
Mẹo: Lịch.....................................................................................................................................218
Cài đặt riêng: Lịch........................................................................................................................ 218
Gỡ rối: Lịch.................................................................................................................................. 219

Danh bạ.......................................................................................................................................222

Bắt đầu sử dụng: Danh bạ............................................................................................................. 222
Cách sử dụng: Danh bạ................................................................................................................. 225
Cài đặt riêng: Danh bạ...................................................................................................................235
Gỡ rối: Danh bạ............................................................................................................................ 237

Đồng hồ....................................................................................................................................... 238

Bắt đầu sử dụng: Đồng hồ............................................................................................................. 238
Cách sử dụng: Đồng hồ................................................................................................................. 239
Cài đặt riêng: Đồng hồ...................................................................................................................242
Gỡ rối: Đồng hồ.............................................................................................................................243

Tác vụ và ghi nhớ..........................................................................................................................245

Tạo tác vụ hoặc ghi nhớ.................................................................................................................245
Gửi tác vụ hoặc ghi nhớ.................................................................................................................245
Thay đổi hoặc xóa một tác vụ hoặc ghi nhớ......................................................................................245
Thay đổi trạng thái của một tác vụ..................................................................................................245
Ẩn những tác vụ đã hoàn tất.......................................................................................................... 246
Hiển thị tác vụ trong lịch............................................................................................................... 246
Đồng bộ hóa tác vụ và ghi nhớ....................................................................................................... 246
Giới thiệu về danh mục................................................................................................................. 248
Phân loại số liên lạc, tác vụ hoặc ghi nhớ........................................................................................248
Tạo một danh mục cho các số liên lạc, tác vụ hoặc ghi nhớ.............................................................. 249
Tắt lời nhắc hiển thị trước khi bạn xóa các mục nhập.......................................................................249

Nhập văn bản...............................................................................................................................250

Cách sử dụng: Nhập văn bản......................................................................................................... 250
Mẹo: Nhập văn bản.......................................................................................................................257
Cài đặt riêng: Nhập văn bản...........................................................................................................258
Gỡ rối: Nhập văn bản.................................................................................................................... 259

background image

Bàn phím.....................................................................................................................................261

Cách sử dụng: Bàn phím............................................................................................................... 261

Ngôn ngữ..................................................................................................................................... 264

Cách sử dụng: Ngôn ngữ............................................................................................................... 264
Gỡ rối: Ngôn ngữ...........................................................................................................................266

Hiển thị màn hình.........................................................................................................................267

Cách sử dụng: Hiển thị màn hình................................................................................................... 267
Cài đặt riêng: Hiển thị màn hình.................................................................................................... 272
Gỡ rối: Hiển thị màn hình.............................................................................................................. 274

Công nghệ GPS.............................................................................................................................275

Bắt đầu sử dụng: Công nghệ GPS................................................................................................... 275
Cách sử dụng: Công nghệ GPS....................................................................................................... 275
Gỡ rối: Công nghệ GPS.................................................................................................................. 277

Bản đồ.........................................................................................................................................278

Cách sử dụng: Bản đồ................................................................................................................... 278
Mẹo: Bản đồ.................................................................................................................................282
Cài đặt riêng: Bản đồ.................................................................................................................... 283
Gỡ rối: Bản đồ.............................................................................................................................. 284

Ứng dụng.....................................................................................................................................286

Bắt đầu sử dụng: Ứng dụng........................................................................................................... 286
Cách sử dụng: Ứng dụng............................................................................................................... 287
Mẹo: Ứng dụng.............................................................................................................................289
Gỡ rối: Ứng dụng.......................................................................................................................... 291

BlackBerry ID .............................................................................................................................. 295

Cách thực hiện: BlackBerry ID ...................................................................................................... 295
Mẹo:BlackBerry ID ....................................................................................................................... 296
Câu hỏi thường gặp: BlackBerry ID ................................................................................................ 296

background image

BlackBerry Device Software........................................................................................................... 298

Cách sử dụng: BlackBerry Device Software...................................................................................... 298
Gỡ rối: BlackBerry Device Software ................................................................................................ 300

Quản lý kết nối............................................................................................................................. 302

Mạng di động .............................................................................................................................. 302
Công nghệ Wi-Fi .......................................................................................................................... 311

Chế độ Hotspot di động................................................................................................................. 324

Bắt đầu sử dụng: Hotspot di động.................................................................................................. 324
Cách sử dụng: Hotspot di động...................................................................................................... 325
Gỡ rối: Chế độ Hotspot di động.......................................................................................................328

Công nghệ Bluetooth ....................................................................................................................330

Bắt đầu sử dụng: công nghệ Bluetooth ...........................................................................................330
Cách thực hiện: công nghệ Bluetooth .............................................................................................332
Gỡ rối: công nghệ Bluetooth ..........................................................................................................340

Máy chủ đa phương tiện................................................................................................................ 344

Cách thực hiện: Máy chủ đa phương tiện........................................................................................ 344

Phụ kiện thông minh.....................................................................................................................346

Giới thiệu về ứng dụng Phụ kiện thông minh................................................................................... 346
Cài đặt đế cắm mới.......................................................................................................................346
Thay đổi cấu hình đế cắm..............................................................................................................347
Xóa cấu hình đế cắm đã lưu...........................................................................................................347

Nguồn và pin................................................................................................................................348

Bắt đầu sử dụng: Nguồn và pin...................................................................................................... 348
Cách sử dụng: Nguồn và pin.......................................................................................................... 348
Mẹo: Nguồn điện và pin.................................................................................................................353
Gỡ rối: Nguồn và pin..................................................................................................................... 354

Dung lượng bộ nhớ và thẻ nhớ........................................................................................................355

Cách thực hiện: Dung lượng bộ nhớ và thẻ nhớ................................................................................ 355

background image

Mẹo: Dung lượng bộ nhớ và thẻ nhớ................................................................................................361
Gỡ rối: Dung lượng bộ nhớ và thẻ nhớ............................................................................................. 363

Tìm kiếm..................................................................................................................................... 365

Cách sử dụng: Tìm kiếm................................................................................................................365
Mẹo: Tìm kiếm............................................................................................................................. 369
Gỡ rối: Tìm kiếm...........................................................................................................................370

Bảo mật.......................................................................................................................................371

Bắt đầu sử dụng: Bảo mật............................................................................................................. 371
Cách sử dụng: Bảo mật................................................................................................................. 374
Mẹo: Bảo mật...............................................................................................................................405
Gỡ rối: Bảo mật............................................................................................................................ 407

Sổ dịch vụ và báo cáo chẩn đoán....................................................................................................410

Chạy, xem, gửi hoặc xóa báo cáo chẩn đoán.................................................................................... 410
Chấp nhận, xóa, hoặc khôi phục sổ dịch vụ .................................................................................... 410
Cài một người nhận mặc định cho báo cáo chẩn đoán...................................................................... 411
Tìm số kiểu của điện thoại thông minh và phiên bản của BlackBerry Device Software .........................411
Tôi không thể chạy hoặc gửi báo cáo chẩn đoán...............................................................................411

Đồng bộ hóa.................................................................................................................................413

Cách sử dụng: Đồng bộ hóa........................................................................................................... 413
Gỡ rối: Đồng bộ hóa...................................................................................................................... 416

Tùy chọn truy cập......................................................................................................................... 418

Bắt đầu sử dụng: Khả năng truy cập............................................................................................... 418
Cách sử dụng: Khả năng truy cập................................................................................................... 418

Máy tính...................................................................................................................................... 424

Sử dụng máy tính ........................................................................................................................ 424
Chuyển đổi hệ đo lường................................................................................................................. 424

Bảng chú giải............................................................................................................................... 425

background image

Thông báo pháp lý ....................................................................................................................... 427