BlackBerry 9720 - Quay phim

background image

Quay phim

Trước khi bạn bắt đầu: Để thực hiện thao tác này, bạn có thể cần lắp thẻ nhớ ngoài vào điện thoại thông minh
BlackBerry.

1.

Trên màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng Đa phương tiện > biểu tượng Máy quay phim.

2.

Để bắt đầu ghi, hãy nhấp vào biểu tượng

.

3.

Để tạm dừng ghi, hãy nhấp vào biểu tượng

.

Ghi chú: Lượng bộ nhớ khả dụng áng chừng để lưu phim sẽ hiển thị phía dưới màn hình khi tạm dừng quay phim.