BlackBerry 9720 - Chuyển tập tin tới và từ điện thoại thông minh của bạn

background image

Chuyển tập tin tới và từ điện thoại thông minh của bạn,

31

Chuyển tập tin tới và từ điện thoại thông minh của bạn

1.

Kết nối điện thoại thông minh BlackBerry của bạn với máy tính bằng cáp USB.

Hướng dẫn sử dụng

Đa phương tiện

162

background image

2.

Trong hộp thoại xuất hiện trên điện thoại thông minh của bạn, hãy chọn một trong các tùy chọn chuyển tập tin

sau:

• Nếu bạn muốn chuyển hầu hết các loại tập tin, hãy nhấp Ổ USB.
• Nếu bạn muốn đồng bộ hóa tập tin đa phương tiện được bảo vệ bởi DRM, hãy nhấp Đồng bộ hóa đa phương

tiện.

3.

Nếu cần, hãy nhập mật khẩu điện thoại thông minh của bạn. Điện thoại thông minh xuất hiện như là một ổ đĩa

trên máy tính của bạn.

4.

Trên máy tính, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

• Kéo một tập tin từ một vị trí trên máy tính sang một thư mục trên điện thoại thông minh.
• Kéo một tập tin khỏi thư mục trên điện thoại thông minh tới một vị trí trên máy tính của bạn.

Để xem tập tin đã chuyển trên điện thoại thông minh, hãy ngắt kết nối điện thoại thông minh với máy tính và tìm tập
tin đó.
Thông tin liên quan

Giới thiệu về chuyển và đồng bộ hóa các tập tin,

157