BlackBerry 9720 - Rời cuộc gọi hội nghị

background image

Rời cuộc gọi hội nghị

Trước khi bạn bắt đầu: Bạn chỉ có thể thực hiện thao tác này khi bạn thực hiện cuộc gọi hội nghị bằng cách kết hợp
các cuộc gọi với nhau, và không thể nếu bạn tạo cuộc họp cuộc gọi hội nghị trong lịch.

Nếu bạn thực hiện cuộc gọi hội nghị, bạn có thể rời cuộc gọi hội nghị và cuộc gọi tiếp tục không có bạn. Tùy thuộc vào
nhà cung cấp dịch vụ không dây, tính năng này có thể không được hỗ trợ.

Trong một cuộc gọi hội nghị, hãy bấm phím

> Chuyển hoặc Chuyển nhanh.