BlackBerry 9720 - Thay đổi số liên lạc được gán cho một phím quay số nhanh

background image

Thay đổi số liên lạc được gán cho một phím quay số nhanh

1.

Từ màn hình chính, hãy bấm phím .

2.

Bấm phím

> Xem > Danh sách quay số nhanh.

3.

Chọn một số liên lạc hoặc số điện thoại.

4.

Bấm phím

.

• Để thay đổi số liên lạc được gán cho một phím quay số nhanh, hãy nhấp Chỉnh sửa. Nhấp một số liên lạc

mới.

• Để gán số liên lạc cho một phím quay số nhanh khác, hãy nhấp Chuyển. Trong danh sách Số quay số nhanh,

hãy nhấp vào phím quay số nhanh mới.

• Để xóa số liên lạc ra khỏi danh sách Số quay số nhanh, hãy nhấp Xóa.