BlackBerry 9720 - Tôi không thể nhận hoặc thực hiện cuộc gọi

background image

Tôi không thể nhận hoặc thực hiện cuộc gọi

Hãy thử thực hiện các thao tác sau đây:

• Hãy kiểm tra xem điện thoại thông minh BlackBerry của bạn có được kết nối với mạng không dây không.
• Hãy kiểm tra xem gói dịch vụ không dây của bạn có bao gồm dịch vụ điện thoại hoặc đàm thoại không.
• Nếu bạn không thể thực hiện cuộc gọi và tính năng quay số ấn định được bật, hãy kiểm tra xem số điện thoại bạn

muốn gọi có trong danh sách quay số ấn định không hoặc tắt tính năng quay số ấn định.

• Nếu bạn di chuyển đến một quốc gia khác và chưa thay đổi tùy chọn quay số thông minh, hãy quay số điện thoại

đầy đủ, bao gồm cả mã quốc gia và mã vùng, cho số liên lạc của bạn.

• Nếu bạn không thể nhận cuộc gọi, hãy kiểm tra xem các tính năng chặn cuộc gọi và chuyển cuộc gọi có tắt không.
• Điện thoại thông minh hoặc thẻ SIM của bạn có thể hỗ trợ nhiều số điện thoại, ngay cả khi bạn chỉ có một số. Hãy

kiểm tra xem số điện thoại của bạn có được cài làm số hoạt động không.

• Nếu bạn có nhiều số điện thoại được kết hợp với điện thoại thông minh của mình, hãy kiểm tra xem số điện thoại

bạn muốn sử dụng để thực hiện cuộc gọi có được cài làm số điện thoại hoạt động không.

• Nếu bạn đang sử dụng số điện thoại BlackBerry MVS Client, hãy kiểm tra xem đã bật hỗ trợ cho BlackBerry MVS

Client chưa.

• Nếu bạn đang sử dụng số điện thoại BlackBerry MVS Client, hãy kiểm tra xem điện thoại thông minh đã được đăng

ký với BlackBerry Mobile Voice System chưa. Từ màn hình chính, hãy bấm phím

. Bấm phím

. Nhấp

vào Tùy chọn. Bấm BlackBerry MVS Client. Bấm phím

. Bấm Đăng ký bây giờ. Nếu menu Đăng ký bây giờ

không hiển thị, hoặc nếu đăng ký không thành công, hãy liên hệ với người quản trị. Nếu đăng ký chưa hoàn tất, hãy
chờ một lát, sau đó thử lại.

• Nếu bạn đã cài tính năng chuyển tiếp cuộc gọi cho số điện thoại được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ không

dây, các cuộc gọi đến số điện thoại BlackBerry MVS Client cũng sẽ bị chuyển tiếp. Để nhận các cuộc gọi đến số
điện thoại BlackBerry MVS Client, hãy kiểm tra xem tính năng chuyển tiếp cuộc gọi có đang tắt không.

Thông tin liên quan

Quay số ấn định và quay số thông minh,

72

Chờ, chuyển tiếp và chặn cuộc gọi,

70

Chuyển số điện thoại hoạt động,

78