BlackBerry 9720 - Chỉ báo trạng thái cho các chứng chỉ, khóa PGP và cấu hình ủy quyền chứng chỉ

background image

Chỉ báo trạng thái cho các chứng chỉ, khóa PGP và cấu hình ủy quyền

chứng chỉ

Chỉ báo trạng thái cho các chứng chỉ và khóa PGP

Chỉ báo

Mô tả

Chứng chỉ hoặc khóa PGP có mã riêng tương ứng được lưu trên điện thoại thông minh
BlackBerry hoặc thẻ thông minh của bạn.

Chuỗi chứng chỉ hoặc khóa PGP được tin cậy và hợp lệ và trạng thái rút lại là tốt.

Hướng dẫn sử dụng

Bảo mật

388

background image

Chỉ báo

Mô tả

Trạng thái rút lại không xác định hoặc khóa chung yếu.

Chứng chỉ, một chứng chỉ trong chuỗi chứng chỉ, hoặc khóa PGP không tin cậy, bị rút lại,
đã hết hạn, không hợp lệ hoặc không thể xác minh.

Chỉ báo trạng thái cho các cấu hình ủy quyền chứng chỉ

Chỉ báo

Mô tả

Một chứng chỉ hợp lệ được kết hợp với cấu hình ủy quyền chứng chỉ.

Một chứng chỉ mới đang được lấy về vì chứng chỉ hiện tại đã được đặt thời gian sớm hết
hạn.

Yêu cầu đăng ký đang chờ phê duyệt từ ủy quyền chứng chỉ.

Quá trình đăng ký với cấu hình ủy quyền chứng chỉ đang chờ xử lý vì phải có thao tác từ
người dùng để tiếp tục, hoặc vì quá trình đăng ký được sắp xếp thời gian thực hiện sau.

Quá trình đăng ký với cấu hình ủy quyền chứng chỉ được yêu cầu và sẽ xảy ra tự động.