BlackBerry 9720 - Cài đặt kết nối Internet trực tiếp cho ứng dụng của bên thứ ba

background image

Cài đặt kết nối Internet trực tiếp cho ứng dụng của bên thứ ba

Để nhận tên người dùng và mật khẩu cho APN, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn.

1.

Trên màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn.

2.

Nhấp Điện thoại > Cài đặt hệ thống nâng cao > TCP IP.

3.

Nhập thông tin APN.

4.

Bấm phím

> Lưu.