BlackBerry 9720 - Từ chối danh sách hủy bỏ chứng chỉ từ các máy chủ CRL chưa được xác minh

background image

Từ chối danh sách hủy bỏ chứng chỉ từ các máy chủ CRL chưa được

xác minh

1.

Trên màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn.

2.

Nhấp Bảo mật > Cài đặt bảo mật nâng cao > Lưu trữ khóa.

3.

Bỏ chọn hộp chọn Chấp nhận CRL chưa xác minh.

4.

Bấm phím

> Lưu.

Điện thoại thông minh BlackBerry của bạn sẽ từ chối danh sách rút lại chứng chỉ từ những máy chủ CRL mà
BlackBerry MDS Connection Service không thể xác minh.