BlackBerry 9720 - Danh sách các thiết bị hỗ trợ Bluetooth đã ghép nối không xuất hiện

background image

Danh sách các thiết bị hỗ trợ Bluetooth đã ghép nối

không xuất hiện

Hãy thử thực hiện các thao tác sau đây:

• Hãy kiểm tra và bảo đảm rằng công nghệ Bluetooth đã được bật.
• Hãy kiểm tra và bảo đảm rằng bạn đã thêm các thiết bị hỗ trợ Bluetooth vào danh sách các thiết bị hỗ trợ

Bluetooth được ghép nối.