BlackBerry 9720 - Xem thông tin về hotspot di động của bạn

background image

Xem thông tin về hotspot di động của bạn

Bạn có thể kiểm tra khoảng thời gian của phiên hotspot di động, tên các thiết bị kết nối vào hotspot di động và lượng
dữ liệu đang được chuyển tới các thiết bị được kết nối.

1.

Trên màn hình chính, hãy nhấp vào vùng kết nối ở phía trên cùng của màn hình, hoặc nhấp vào biểu tượng Quản

lý kết nối.

2.

Nhấp Mạng và kết nối > Kết nối Hotspot di động.

Thông tin liên quan

Thay đổi khoảng thời gian trước khi chế độ Mobile Hotspot tắt,

327

Hướng dẫn sử dụng

Chế độ Hotspot di động

326