BlackBerry 9720 - Thay đổi các tùy chọn cho số liên lạc

background image

Thay đổi các tùy chọn cho số liên lạc

Bạn có thể thay đổi cách các số liên lạc xuất hiện trong tất cả các ứng dụng, bao gồm điện thoại, danh sách tin nhắn,
danh sách liên lạc và lịch.

1.

Trên màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn.

2.

Nhấp Nhập và nhập văn bản > Ngôn ngữ.

3.

Thay đổi trường Hiển thị tên toàn cầu.

4.

Bấm phím

> Lưu.