BlackBerry 9720 - Thay đổi lịch mặc định

background image

Thay đổi lịch mặc định

Việc thay đổi lịch mặc định làm thay đổi địa chỉ email mà từ đó thư mời cuộc họp được gửi đi.

1.

Trên màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn.

2.

Nhấp Điện thoại > Cài đặt hệ thống nâng cao > Dịch vụ mặc định.

3.

Thay đổi trường Lịch (CICAL).

4.

Bấm phím

> Lưu.