BlackBerry 9720 - Bật hoặc tắt Application Resource Monitor

background image

Bật hoặc tắt Application Resource Monitor

Application Resource Monitor theo dõi các ứng dụng chạy dưới nền và báo cáo về bất kỳ ứng dụng nào đang lạm dụng
tài nguyên hệ thống và gây ra vấn đề, chẳng hạn như thiếu bộ nhớ hay phân mảnh bộ nhớ, hiệu suất hoạt động thấp
hoặc tuổi thọ pin thấp hơn dự kiến. Bạn có thể đặt các tùy chọn trong Application Resource Monitor để tự động tắt
ứng dụng đang làm cạn tài nguyên để giám sát các ứng dụng này và nhắc bạn trước khi thực hiện bất kỳ hành động
nào khi phát hiện có vấn đề về lưu trữ hoặc lạm dụng hệ thống.

1.

Trên màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn.

2.

Bấm Điện thoại > Trình giám sát tài nguyên ứng dụng.

3.

Chọn hoặc bỏ chọn hộp chọn Bật Trình giám sát tài nguyên ứng dụng.

4.

Chọn tùy chọn bạn muốn sử dụng bằng cách chọn hoặc bỏ chọn các hộp chọn sau:

• Tự động tắt các ứng dụng thoát trên nền
• Không bao giờ ngắt các ứng dụng phát âm thanh
• Giám sát bộ nhớ thấp
• Giám sát bộ nhớ được phân mảnh
• Tự động khôi phục bộ nhớ bị phân mảnh

Khi bạn được Application Resource Monitor nhắc, thông báo nhắc nhở đó sẽ xuất hiện trên thanh thông báo hoặc trong
hộp thoại, tùy vào hành động nào được yêu cầu. Nếu bạn chọn tùy chọn bỏ qua, Application Resource Monitor sẽ dừng
giám sát ứng dụng mà nó đang báo cáo vấn đề.

Hướng dẫn sử dụng

Nguồn và pin

352