BlackBerry 9720 - Bật hoặc tắt âm bảng cảm ứng

background image

Bật hoặc tắt âm bảng cảm ứng

1.

Trên màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn.

2.

Nhấp Nhập văn bản và ngôn ngữ > Độ nhạy bảng cảm ứng.

3.

Chọn hoặc bỏ chọn hộp chọn Lăn có tiếng.

4.

Bấm phím

> Lưu.

Hướng dẫn sử dụng

Nhập văn bản

252