BlackBerry 9720 - Giới thiệu về các phương pháp nhập văn bản

background image

Giới thiệu về các phương pháp nhập văn bản

Phương pháp nhập văn bản mà bạn sử dụng sẽ xác định cách bạn nhập văn bản. Ví dụ, nếu bạn đang sử dụng phương

pháp nhận văn bản tiên đoán, điện thoại thông minh BlackBerry sẽ hiển thị danh sách các từ gợi ý khi bạn nhập để

bạn không phải nhập toàn bộ từ đó.
Ngôn ngữ bạn đang nhập xác định phương thức nhập có sẵn. Nếu bạn đang nhập văn bản bằng ngôn ngữ có nhiều

phương pháp nhập văn bản, bạn có thể đổi giữ các phương pháp nhập khi bạn nhập văn bản. Khi bạn nhập văn bản

vào một số trường nhất định, chẳng hạn như trường mật khẩu, điện thoại thông minh có thể tự động chuyển đổi

phương pháp nhập văn bản của bạn.