BlackBerry 9720 - Tìm thêm thông tin về nhập văn bản bằng ngôn ngữ khác

background image

Tìm thêm thông tin về nhập văn bản bằng ngôn ngữ khác

Bạn có thể tìm hiểu để nhập văn bản bằng ngôn ngữ khác ví dụ như tiếng Trung và tiếng Thái bằng cách đọc Hướng
dẫn nhập văn bản có sẵn trực tuyến. Hãy truy cập vào

www.blackberry.com/go/docs

và tìm kiếm Hướng dẫn nhập văn

bản bằng ngôn ngữ của bạn.