BlackBerry 9720 - Thay đổi tùy chọn cho kiểm tra chính trả

background image

Thay đổi tùy chọn cho kiểm tra chính trả

1.

Trên màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng Thư tín.

2.

Bấm phím

> Tùy chọn > Kiểm tra chính tả.

• Để kiểm tra chính tả trước khi gửi email, hãy chọn hộp chọn kiểm tra chính tả trước khi gửi email.

Hướng dẫn sử dụng

Tin nhắn

100

background image

• Để đặt kích cỡ từ cần kiểm tra, hãy nhấp một số trong hộp thoại Từ kích cỡ tối thiểu để kiểm tra.

3.

Bấm phím

> Lưu.