BlackBerry 9720 - Tùy chọn bảo mật trình duyệt

background image

Tùy chọn bảo mật trình duyệt

Nếu tài khoản email của bạn sử dụng BlackBerry Enterprise Server, bạn có thể không thay đổi được một số tùy chọn
bảo mật trình duyệt.

Nếu bạn thay đổi tùy chọn bảo mật trình duyệt, các ứng dụng khác trên điện thoại thông minh BlackBerry, truy cập
máy chủ có thể bị ảnh hưởng.

Tùy chọn

Mô tả

Cho phép SSL 3.0

Xác định xem liệu trình duyệt của bạn có chấp nhận kết nối SSL. Nếu bạn

không chọn tùy chọn này, trình duyệt của bạn sẽ chỉ cho phép kết nối TLS.

Cho phép thương lượng lại không bảo

mật

Xác định xem liệu trình duyệt của bạn có chấp nhận các kết nối tới máy chủ

cho phép thương lượng lại không bảo mật không. Nếu bạn không chọn tùy

chọn này, bạn có thể không truy cập được vào một số trang web.

Độ mạnh của mã hóa

Chỉ định liệu trình duyệt của bạn chỉ chấp nhận và gửi dữ liệu được mã hóa

sử dụng thuật toán mã hóa 128 bit. Để chấp nhận và gửi chỉ dữ liệu được mã

hóa sử dụng mã hóa 128 bit, hãy đổi trường này thành Chỉ mạnh. Để chấp

nhận và gửi dữ liệu được mã hóa sử dụng mã hóa 128 bit hoặc 56 bit, đổi

trường này thành Cho phép yếu.

Độ Mạnh Đồng Hóa

Chỉ định liệu trình duyệt của bạn có chấp nhận dữ liệu với thuật toán đồng

hóa yếu hoặc chỉ chấp nhận dữ liệu với thuật toán đồng hóa mạnh. Thuật

toán đồng hóa càng mạnh thì trải nghiệm duyệt web của bạn càng an toàn.

Để chấp nhận dữ liệu với thuật toán đồng hóa yếu, đổi trường này thành Cho

phép yếu. Để chỉ chấp nhận dữ liệu với thuật toán đồng hóa mạnh, đổi trường

này thành Chỉ mạnh. Để được nhắc chấp nhận dữ liệu với thuật toán đồng

hóa yếu, đổi trường này thành Nhắc. Tùy vào tùy chọn mà người quản trị của

bạn cài, bạn có thể không thay đổi được tùy chọn này.

Hướng dẫn sử dụng

Trình duyệt

199

background image

Tùy chọn

Mô tả

Ngoại Trừ Máy Chủ

Xem danh sách các máy chủ có một số vấn đề với chứng chỉ mà bạn đã chấp

nhận. Để dừng cho phép kết nối vào một trang web có vấn đề với chứng chỉ,
hãy chọn ngoại trừ máy chủ. Bấm phím

> Xóa.

Thông tin liên quan