BlackBerry 9720 - Di chuyển một chỉ mục cho một trang web

background image

Di chuyển một chỉ mục cho một trang web

1.

Trên màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng Trình duyệt.

2.

Bấm phím

> Chỉ mục.

3.

Chọn một chỉ mục.

4.

Bấm phím

> Chuyển.

5.

Nhấp vào vị trí mới.