BlackBerry 9720 - Dừng tải hình ảnh hoặc phát các tập tin đa phương tiện nhúng trên các trang web

background image

Dừng tải hình ảnh hoặc phát các tập tin đa phương tiện nhúng trên các

trang web

1.

Trên màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng Trình duyệt.

Hướng dẫn sử dụng

Trình duyệt

196

background image

2.

Bấm phím

> Tùy chọn.

3.

Trong mục Nội dung web, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

• Để dừng tải hình ảnh trên các trang web, hãy bỏ chọn hộp chọn Tải hình ảnh.
• Để dừng phát các tập tin đa phương tiện nhúng, hãy bỏ chọn hộp chọn Cho phép các tập tin đa phương tiện

nhúng.

4.

Bấm phím

> Lưu.