BlackBerry 9720 - Thay đổi nhạc chuông, thông báo, lời nhắc hoặc cảnh báo

background image

Thay đổi nhạc chuông, thông báo, lời nhắc hoặc cảnh

báo

Trong mọi cấu hình âm thanh, bạn có thể thay đổi nhạc chuông hoặc âm thông báo bằng một tập tin âm thanh lưu
trong thẻ nhớ ngoài hoặc bộ nhớ trong của điện thoại thông minh BlackBerry của bạn. Bạn cũng có thể thay đổi tùy

Hướng dẫn sử dụng

Trợ giúp nhanh

32

background image

chọn âm lượng, thông báo trong cuộc gọi, đèn LED và rung trong tất cả các cấu hình. Không thể thay đổi cấu hình Tắt
tất cả cảnh báo.

1.

Trên màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng Cấu hình âm thanh và cảnh báo.

2.

Nhấp Thay đổi âm thanh và cảnh báo > Âm thanh cho cấu hình đã chọn.

• Để thay đổi nhạc chuông hoặc âm lượng chuông, hãy nhấp vào Điện thoại.
• Để thay đổi trình thông báo hoặc nhắc nhở, hãy nhấp để mở rộng một mục. Nhấp vào một tùy chọn.

3.

Trong trường Nhạc chuông, Âm thông báo, hoặc Âm nhắc nhở, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

• Nhấp một nhạc chuông.
• Để sử dụng một bài hát trên điện thoại thông minh hoặc thẻ nhớ ngoài, hãy nhấp Tất cả nhạc. Tìm và nhấp

vào một bài hát.

• Để sử dụng ghi chú thoại mà bạn đã ghi, hãy nhấp Tất cả các ghi chú thoại. Tìm và nhấp một ghi chú thoại.
• Để sử dụng một cảnh báo đã tải sẵn, hãy nhấp Tất cả cảnh báo. Tìm và nhấp một cảnh báo.

4.

Bấm phím

> Lưu.

Thông tin liên quan

Tôi không thể thay đổi số lần điện thoại thông minh của tôi đổ chuông,

90

Thêm hoặc xóa cảnh báo số liên lạc,

185

Thêm hoặc xóa một cấu hình âm thanh tùy chỉnh,

185

Biểu tượng cấu hình âm thanh và cảnh báo,

183